The worries and joys of the Galician peasant family at the turn of the 19th and 20th centuries as presented in memoir research
 
More details
Hide details
1
Zakład Historii i Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Elżbieta Dolata   

Zakład Historii i Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):281-305
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The life of Galician families was described in many memoirs, diaries or autobiographies. These sources constituted the basis for at attempt to depict the everyday life of peasant families, which were predominant in Galicia social structure at the turn of the 19th and 20th centuries. The material subject of the analysis comprised peasant memoir publications and the objective was to find out what habits, duties, worries and joys were typical of the Galician people and, to evaluate them with respect to the opportunities and threats for the family at that time. Peasant literature appears to be a precious source of documents that show the changes occurring over the years in the Galician villages. The authors of the texts, who not only witness various events but also participate in them, go back to their earlies memories, which gives an idea of what constituted the characteristics of people’s life at that time. The texts which provided the material for analysis included, but were not limited to, the following authors: Walenty Kunysz, Ferdynand Kuraś, Franciszek Magryś, Jan Stryczek, Jan Słomka, Wincenty Witos, Roman Turek, Stanisław Pigoń and Władysław Fołta. The picture of Galician family life drawn from their memories is rather sad and gloomy. Each family had its own worries resulting mainly from poverty, the burden of household duties or poor health. But parallel to those worries, as the memoir authors point out, were also some joyful moments connected with celebrations, traditional ceremonies and customs. Thanks to such moments, Galician families could cope with everyday responsibilities and contribute to keeping traditions alive and maintaining their national identity.
 
REFERENCES (31)
1.
Baranowski B., Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju od 1868 do 1909, z uwzględnieniem stosunków higienicznych, „Rodzina i Szkoła” 1910, nr 17 i 18.
 
2.
Bujak F., Galicya, t. 1, H. Altenberg, Lwów 1908.
 
3.
Chałasiński J., Młode pokolenie chłopów, t. I, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1984; t. IV, Warszawa 1968.
 
4.
Dąbrowska M., Pamiętniki młodzieży wiejskiej 1918–1939, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969.
 
5.
Fołta W., Życie z własnego nadania, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987.
 
6.
Gawron W., Wspomnienia z Limanowszczyzny, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
 
7.
Glamkowska K., Obrzędy rodzinne. Obrzędy urodzinowe, Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, MR/900, t. 374.
 
8.
Głąbiński S., Stosunki społeczne i ekonomiczne w Galicji, [w:] Polska, obrazy i opisy, t. I I, Macierz Polska, Lwów 1909.
 
9.
Kieniewicz S., Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 195.
 
10.
Kotula F., Miasteczko na przykładzie Głogowa Małopolskiego i jego sąsiadów. Próba biografii, Towarzystwo Naukowe, Rzeszów 1981.
 
11.
Kunysz W., Historia wsi, życie polityczne, gospodarcze, religijne, obyczajowe, demonologia, legendy. Zwyczaje i obyczaje, AMER, MR/758, t. 233.
 
12.
Kunysz W., Wścibski i Wrazicki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973. Kuraś F., Przez ciernie żywota, Księgarnia A. Gmachowskiego, Częstochowa 1925.
 
13.
Landy-Tołowińska J., Ligocki H., Kasperowicz H., Pamiętniki samouków, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968.
 
14.
Magryś F., Żywot chłopa działacza, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987.
 
15.
Meissner A., Szmyd K. (red.), Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 
16.
Mędrzecki W., Rudnicki Sz., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie w XX wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003.
 
17.
Momidłowski W., O śmiertelności dzieci w Galicji i sposobach jej zwalczania, Drukarnia Związkowa, Kraków 1912.
 
18.
Pigoń S., Z Komborni w świat, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983.
 
19.
Polski Słownik Biograficzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, t. 16; Wrocław 1974, t. 19; Wrocław 1981, t. 26, Wrocław 1997–98, t. 38.
 
20.
Romer E., Weinfeld I., Rocznik Polski, tablice statystyczne, Księgarnia Gebethner i Spółka, Kraków 1917–1922, tabl.78 i 80.
 
21.
Ruszkiewicz H., Wiloch B. (red.), Nowe pamiętniki chłopów, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1962.
 
22.
Słomka J., Pamiętniki włościanina, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983.
 
23.
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989.
 
24.
Sprawozdania c. k. Krajowej Rady Zdrowia o stosunkach zdrowotnych Galicji za lata 1900–1909.
 
25.
Sprawozdanie c. k. Krajowej Rady zdrowia o stosunkach zdrowotnych w Galicji za rok 1889, Lwów 1890.
 
26.
Stryczek J., Chłopskim piórem, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984.
 
27.
Szczepanowski S., Nędza Galicji w cyfrach, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1886.
 
28.
Szkutnik J., Świeboda J. (red.), Almanach Podkarpacki 2000, Akces, Rzeszów 1999.
 
29.
Turek R., Moja mama, ja i reszta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.
 
30.
Wielka encyklopedia PWN, t. 29, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
31.
Witos W., Moje wspomnienia, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top