How young people learn public participation – from the family to the public sphere
 
More details
Hide details
1
Doctoral School of Pedagogy, Institute of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw [Kolegium Doktorskie Pedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-529 Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Hanna Achremowicz   

Kolegium Doktorskie Pedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):149-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Public participation is an important element of modern democracy. One of the important challenges of pedagogy and family upbringing is to answer the question: what is the best way to prepare young citizens to be active in public life? Aim. The aim of the paper is to present the result of the own research project. The topic of the research was: how young people learn public participation. Another important issue was to relate the research results to the family context and answer the question: how useful are the results in the family upbringing? Method. Participatory action research was a method used in the research. Seven young people took part in the project. They interviewed their peers and cooperated with an author in working on findings and conclusions from the research. The theoretical framework of the project was Knud Illeris’ theory of learning. Results. The results showed three dimensions of learning public participation: cognitive, emotional, and social. Conclusions. Analysis of the results show the importance of the social environment and family upbringing in building young people’s capacity for public participation.
 
REFERENCES (35)
1.
Brzozowska-Brywczyńska, M. (2013). Partycypacja publiczna dzieci. Instytut Spraw Publicznych: Analizy i Opinie, 4, 3-27.
 
2.
Coghlan, D., Brydon-Miller, M. (2014) (red.). The SAGE Encyclopedia of Action Research. Thousand Oaks, CA: SAGE. DOI: 10.4135/9781446294406.
 
3.
Geller, A.M. (2013). Samorządność zaczyna się w toalecie: Raport z badań samorządów uczniowskich wykonanych dla Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich. Pobrane 02.02.2014 z: https://samorzad.ceo.org.pl/si....
 
4.
Głód, S., Miotła, P. (2014). Młodzież jako grupa społeczna w ujęciu definicji naukowych. Trendy ve vzdělávání, 7(1), 323-327.
 
5.
Góral, A., Jałocha, B., Mazurkiewicz, G., Zawadzki, M. (2019). Badania w działaniu: Książka dla kształcących się w naukach społecznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
6.
Hart, R. (1992). Children’s Participation: from Tokenism to Citizenship. UNICEF: United Nations Children.
 
7.
Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 
8.
Illeris, K. (2007). How We Learn: Learning and non-learning in school and beyond. London - New York: Routledge. DOI: 10.4324/9780203939895.
 
9.
Jarosz, E. (2016). Partycypacja dzieci a rozwój zaangażowania obywatelskiego. Pedagogika Społeczna, 2(60), 67-87.
 
10.
Kata, G. (2017). Wolontariat szkolny. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
11.
Kaźmierczak, T. (2011). Partycypacja publiczna: Pojęcie, ramy teoretyczne. W: A. Olech (red.), Partycypacja publiczna: O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej (ss. 83-99). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
12.
Kellett, M. (2005). How to Develop Children as Researchers: A Step by Step Guide to Teaching the Research Process. London: Sage.
 
13.
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz. U. 2013.677. Pobrane 27.02.2024 z: https://brpd.gov.pl/konwencja-....
 
14.
Korczak, J. (1984). Jak kochać dziecko. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
15.
Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Lister, R. (2007). Why citizenship: Where, when, and how children? Theoretical Inquiries in Law, 8(2), 693-718. DOI: 10.2202/1565-3404.1165.
 
17.
Mencel, M. (2009). Rada szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
18.
Montessori, M. (2020). Co powinieneś wiedzieć o swoim dziecku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Olejarz, M. (2008). Na drodze do autonomicznego uczenia się w okresie dojrzałej dorosłości. Rocznik Andragogiczny, 57-65.
 
20.
Pistelok, P., Martela, B. (2019) (red.). Partycypacja publiczna: Raport o stanie polskich miast. Warszawa – Kraków: Obserwatorium Polityki Miejskiej.
 
21.
Ptaszek, G., Stunża, G., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
22.
Rojek, M. (2014). Możliwości uczenia się nauczycieli na podstawie modelu uczenia się w miejscu pracy Knuda Illerisa. Studia Dydaktyczne, 26/2014, 421-439.
 
23.
Stochmiałek, J. (2012). Andragogiczna refleksja nad przebiegiem i efektami procesu uczenia się osób dorosłych. Szkoła - Zawód - Praca, (4), 24-35. DOI: 10.34767/SZP.2012.02.02.
 
24.
Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
25.
Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa w III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
26.
Taylor, M., Perry-Smith, B. (2008). Children’s Participation: Learning from Community Development. International Journal of Children’s Rights, 16 (3), 1-16. DOI:10.1163/157181808x311213.
 
27.
Tocqueville de, A. (1976). O demokracji w Ameryce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
28.
Treseder, P. (1997). Empowering children and young people training manual: promoting involvement in decision-making. London: Save the Children.
 
29.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dz. U. 2021.1082. Pobrane 27.02.2024 z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
30.
Wall, J. (2012). Can democracy represent children?: Towards a politics of difference. Childhood, 19(1), 86-100. DOI: 10.1177/0907568211406756.
 
31.
Wasilewski, P., i in. (2018). O młodzieżowych radach: Analiza młodzieżowych rad w Polsce na rok 2018. Warszawa: Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej.
 
32.
Wójcik, M., Mondry, M. (2017). Badania partycypacyjne z udziałem młodzieży: Projekt INKLA – zapobieganie przemocy rówieśniczej oraz projekt Photovoice – Szkoła, klasa, grupa rówieśnicza – blaski i cienie. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4(80), 85-102.
 
33.
Wyrzykowska, O., Zapolski-Downar, J. (2021). Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa. Poznań: Wydawnictwo Rys.
 
34.
Zhao, Y., Ko, J. (2018). Workplace learning in the professional development of vocational education teachers. Studia Pedagogica, (2)23, 43-58. DOI: 10.5817/SP2018-2-4.
 
35.
Zybała, A. (2012). Labirynty pojęciowe w świecie partycypacji. Zoon Politikon: Rocznik Naukowy, (3), 53-65.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top