Hidden curriculum in the foreign language teaching as the remedy for youth upbringing difficulties
 
More details
Hide details
1
Foreign Languages Teaching and Certification Centre, Maria Curie-Sklodowska University [Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej], Marie Curie-Sklodowskiej Square 5, 20-031 Lublin, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Patrycja Linkiewicz   

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Plac M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):129-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The issue of bringing up youth in the era of both upbringing and family crises implies the necessity of discovering new possibilities for exerting the influence on the development of the young generation. In the article the hidden form of developing young persons is put forward, and is simultaneously available for being applied especially during the foreign language classes. Aim. The aim of this article consists in outlining the possibilities arising from foreign language teaching in the light of evolving the social competencies of young people, as well as their moral and spiritual competencies, which have not been hitherto highlighted in the Polish foreign language didactics. This aim is ultimately directed at providing the support for parents in raising the younger generation. Methods. The following methods have been made use of as part of this work: the analysis of the subject literature, the method of logical reasoning and the heuristic method. Results. The skilful selection of methods and forms of work with students as well as that of the teaching materials contributes to educational formation of the youth. The extent to which the lessons may provide help to adolescents and, at the same time, to their families, is also made conditional upon ingenuity, openness, creativity, engagement and the potential of the teacher himself. In the course of preparation of the lessons, not only should every teacher ponder the way of imparting the knowledge, but also about choosing such activities that could additionally develop the social skills and the moral and spiritual values of students. The performance of an educational function cannot be reflected by a pure fiction after all, as it is a special task through which the teacher may substantially support another social cell, i.e., the family being so deeply in need of help nowadays.
 
REFERENCES (27)
1.
Akulenko, I. (2014). Spiritual and moral upbringing of students in foreign language learning. Duchowni Osobistosci: Metodologia, Teoria i Praktika, 3(62), 4-10.
 
2.
Bąbka, J. (2020). O potrzebie zmian w zakresie kształtowania kompetencji społecznych studentów pedagogiki. Rocznik Lubuski, 1 (46), 63-74.
 
3.
Błaszczak, A. (2020). Dyskurs młodzieżowy na forach internetowych. Przegląd Pedagogiczny, 1, 369-362. DOI: 10.34767/PP.2020.01.22.
 
4.
Caban, M., Rewerski, T. (2005). Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych. Polityka Społeczna, 2, 8-10.
 
5.
Kalugina, O., Saienko, N., Novikova, Y., Alipichev, A. (2019). Development of students’ spirituality and morality through allegoric tales when teaching English as a foreign language. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 1(6), 269-276. DOI: 10.18844/prosoc.v6i1.4178.
 
6.
Kiliszek, E. (2020). Rola rodziny i szkoły w wychowaniu dzieci i młodzieży w pracach Profesor Krystyny Ostrowskiej. W: T. Przesławski (red.), W poszukiwaniu dobra w perspektywie jednostkowej i społecznej: Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesor Krystyny Ostrowskiej (ss. 85-114). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
 
7.
Knopp, K. (2013). Kompetencje społeczne – pomiar i aplikacja praktyczna. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
8.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (2010). Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Białystok: Wydawnictwo WAM.
 
9.
Kubiczek, B. (2021). Nauczyciel jako etyczny wychowawca. Pobrane 27.02.2024 z: https://www.sceedukator.pl/att....
 
10.
Kulesza, B. (2010). Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej. Kwartalnik Językoznawczy, 3-4, 17-28.
 
11.
Lipiec, I. (2015). Diagnoza poziomu kompetencji młodzieży i zapotrzebowania pracodawców. Pobrane 27.02.2024 z: http://www.eds-fundacja.pl/pro....
 
12.
Lubowicka, G. (2018). Rodzina osobno – o kryzysie rodziny w ponowoczesności. Wychowanie w Rodzinie, 3(19),143-156.
 
13.
Łagocka, K. (2011). Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej. Forum Oświatowe, 2(45), 157-169.
 
14.
Łoś, E., Reszka A. (2010). Metody nauczania stosowane w kształceniu kompetencji kluczowych: Przedsiębiorczość: Podręcznik metodyki operacyjnej. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Innowacji.
 
15.
Matczak, A. (2001). Kwestionariusz kompetencji społecznych (KKS): Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
16.
Otegenova, G., Toreniyazova, Z. (2021). Interactive methods of spiritual and moral education of young people in the process of learning foreign languages. Academic Research in Educational Sciences, 4 (2), 267-270.
 
17.
Piwowarczyk, A. (2015). Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie w szkole wyższej. E-mentor, 1 (58), 12-21. DOI: 10.15219/em58.1152.
 
18.
Podgórska, M. (2017). Promocja wartości moralnych we współczesnym świecie. W: I. Dudzik, B. Czuba, K. Rejman (red.), Rola wartości etycznych we współczesnym świecie: Cz. 1 (ss. 65-79). Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza.
 
19.
Putkiewicz, E., Siellawa-Kolbowska, E., Wiłkomirska, A. (1999). Nauczyciele w przeddzień reformy edukacji: Raport z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
20.
Rusinova, N., Astankova, T., Bajenova, N., Serebryakova, M., Mitrofanova, T. (2019). Verbal and non-verbal components of foreign language education as an integral part of forming students’ spiritual and moral culture. W: SOCIOINT 2019 – 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (ss. 608-614). Istanbul: International Organization Center of Academic Research.
 
21.
Stolarczyk-Szwec, H., Kopińska, V., Matusiak, A. (2016). Kompetencje społeczne na wejściu w dorosłość: Krytyczna analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Edukacja Dorosłych, 2, 29-44.
 
22.
Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
23.
Szymańska, J. (2012). Moc i kruchość kompetencji społecznych w życiu młodego człowieka. W: A. Janiak, K. Jankowska, W. Heller (red.), Kompetencje społeczne w edukacji, pracy socjalnej i relacjach zawodowych (ss. 9-26). Poznań - Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 
24.
Wędzińska, M. (2020). Co jest ważne dla młodzieży? O preferencjach i roli wartości w życiu uczniów szkół ponadpodstawowych. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 12, 347-374. DOI: 10.19251/rtnp/2020.12(18).
 
25.
Wierzejska, J. (2016). Kompetencje społeczne studentów kierunków technicznych i społecznych. Studia Edukacyjne, 39, 155-168. DOI: 10.14746/se.2016.39.10.
 
26.
Ziółkowski, P. (2014). Wybrane kompetencje społeczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 
27.
Ziółkowski, P. (2016). Pedeutologia: Zarys Problematyki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top