Modern meaning and understanding of family by cohabiting couples
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87–100 Toruń
 
 
Submission date: 2014-09-30
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Monika Błendowska   

Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87–100 Toruń
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):245-260
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article I am trying to perform an analysis of the family life experiences of cohabiting couples. I used narrative interviews done and recorded as part of doctoral dissertation about cohabiting relationships. The analysis of previous research results showed that cohabitation is a more theoretical construct than models implemented in real life, and experiencing cohabitation, in spite of universal knowledge, still remains vague. The phenomenological perspective that I have chosen, different from other ones in terms of methods and ways of research, allowed me to understand meanings, values and entities, which describe living in cohabitation. This study connects situational data with life experience data, and combines experiences in such a mode which reflects the fullness of human background. In order to write this article I made an attempt at clarifying experienced, understood and interpreted cohabiting couples’ spheres of family life and processes of experiencing it while building family reality, with emphasis on the significance and meanings which respondents give to their common life. I have chosen these aspects of experience which pertain to the perspective of experiencing relationships that I have defined, that is, to the meaningfulness of family life. Reflections presented in this article are closer to the logics of family transformation discourse, which says that the modern family adapts to social life conditions; it increases its diversity and complexity, not its atrophy.
 
REFERENCES (31)
1.
Adamski F., Rodzina, wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 
3.
Beck U., Beck-Gernsheim E., Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013.
 
4.
Biernat T., Sobierajski P., Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 
5.
Biernat T., O przemianach definiowania rodziny i ich konsekwencjach, „Społeczeństwo i Rodzina” 2009, nr 1.
 
6.
Bołoz W., Przemiany rodziny we współczesnym społeczeństwie, „Homo Dei” 2009, R. 78.
 
7.
Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.
 
8.
Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
9.
Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2009.
 
10.
Illouz E., Uczucia w dobie kapitalizmu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.
 
11.
Jabłoński D., Ostasz L., Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Adiaphora, Olsztyn 2001.
 
12.
Janicka I., Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 
13.
Kawula S., Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2012.
 
14.
Kwak A., Od i do małżeństwa i rodziny: „czas” rodziny – „czas” jednostki, [w:] A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 
15.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
16.
Moustakas C., Fenomenologiczne metody badań, Trans Humana, Białystok 2001.
 
17.
Newman D.M., Sociology of families, Pine Forge Press, Thousand Oask, California, Londyn, New Delhi 1999.
 
18.
Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 
19.
Ostrouch-Kamińska J., Małżeńska bliskość w rodzinie partnerskiej, [w:] K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 
20.
Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
 
21.
Plopa M., Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań, [w:] M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2009, t. III.
 
22.
Slany K. (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno--genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 
23.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2002.
 
24.
Slany K., Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie, „Problemy Rodziny” 2001, nr 4/5/6.
 
25.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
26.
Szukalski P., Przestrzenne zróżnicowanie związków kohabitacyjnych w Polsce, http://dspace.uni.lodz.pl:8080..., 2006 [dostęp: 25.10.2014].
 
27.
Szukalski P. (28.05.2014), Związki kohabitacyne w Polsce – co wiemy dzięki NSP’2011? Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 2014, nr 3, http://dspace.uni.lodz.pl:8080... [dostęp: 25.10.2014].
 
28.
Szukalski P., Małżeństwo: początek i koniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 
29.
Trost J., Niezalegalizowane współżycie pary. Nowa postać dawnej tradycji, „Problemy Rodziny” 1977, nr 2.
 
30.
Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 
31.
Wesołowska A., Fenomenologia jako możliwość filozofii dramatu Józefa Tischnera, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top