The importance of a child’s education in middle class families
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski Instytut Pedagogiki al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Mirosława Nyczaj-Drąg   

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Pedagogiki al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):253-266
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following study proves the thesis that in present-day Polish conditions children’s education does not depend on their intellectual capacity, but it rather depends on the financial background, the social and cultural capital and parent’s social class. In addition, family status and family members contribute to a child’s position in a specific social space. At the beginning I would like to indicate Pierre Bourdieu’s theory as the main basis upon which this study is based, afterwards I present selected conceptions and definitions of the middle class. In the next part I describe the research concerning middle class children’s standard of education. This is the background on which I present the program of self-study and its results. The materials presented show the value which is assigned by parents to their children, their upbringing, and education. In addition, it enables one to analyse the mentality of this specific group of parents and the educational patterns which they use to support their children. The research results and the opinions described in the text lead us to assume that parents from the middle class provide their children with practically unlimited support, which will help them in the future to reconstruct their social status. In general, the main goal of parents from the middle class is to create life chances for their children, so they can succeed in life. The analysis proves that middle class children can count on financial, material, psychological, and public support from their parents. In my paper I elaborate on how much importance middle class parents attach to their children’s education as well as what their expectations and plans related to education are.
 
REFERENCES (23)
1.
Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przekł. S. Amsterdamski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
 
2.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przekł. S. Cieśla, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 
3.
Bourdieu P., The forms of Capital, [w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York 1985.
 
4.
Bourdieu P., Wacquant L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 
5.
Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 
6.
Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, 1988, nr 94.
 
7.
Cylkowska-Nowak M., Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii – podzielony system i selekcja, [w:] Taż (red.), Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, Wyd. Wolumin, Poznań 2004.
 
8.
Cylkowska-Nowak M., Francuskie szkolnictwo wyższe – między otwartym dostępem a selekcją elit, [w:] Taż (red.), Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, Wyd. Wolumin, Poznań 2004.
 
9.
Domański H., Społeczeństwa klasy średniej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1994.
 
10.
Domański H., hasło [Klasa średnia], w: Encyklopedia socjologiczna, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 
11.
Domański H., Polska klasa średnia, Wyd. Uniwer. Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 
12.
Domański H., Struktura społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 
13.
Górniak-Durose M., Wzór zachowania A jako model w socjalizacji, [w:] E. Mandal, R. Klar-Stefańska (red.), Współczesne problemy socjalizacji, Wyd. Uniwer. Śląskiego, Katowice 1995.
 
14.
Heymann J., O koncepcjach klasy średniej, [w:] R. Cichocki (red.), Teorie społeczne a możliwości praktyczne, Wyd. UAM, Poznań 1997.
 
15.
Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1994.
 
16.
Kohn M.L., Schooler C., Praca a osobowość. Studium współzależności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1986.
 
17.
Lash S., Urry J., The End of Organized Capitalism, Polity Press, Cambridge 1987.
 
18.
Mokrzycki E., Nowa klasa średnia, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1.
 
19.
Nyczaj-Drąg M., Sukcesowi trzeba pomóc, czyli o edukacji dziecka w rodzinie klasy średniej, [w:] Z. Melosik, B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna w XXI wieku, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 
20.
Palska H., Styl życia. Stan badań i nowe potrzeby badawcze, [w:] D. Gawin (red.), Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999.
 
21.
Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002.
 
22.
Pilch T., Spory o szkołę, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1999.
 
23.
Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top