About the succession in the royal family. Literary image of disability in the historical and legal context (Joe Abercrombie Half a King from the Shattered Sea series)
 
More details
Hide details
1
Institute of Linguistics and Literary Studies, Faculty of Humanities, Jan Kochanowski University of Kielce [Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Poland
 
2
Department of Criminal Law, Criminology and Forensics, Faculty of Law and Social Science, Jan Kochanowski University in Kielce [Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], Zeromskiego 5, 25-369 Kielce, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Marta Bolińska   

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Patryk Zieliński   

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):173-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article presents the issue of disability from the literary and legal perspective. The authors take into consideration the issue of disability as a social phenomenon, which is an inseparable element of every environment and culture, as well as the subject of compelling research. An important thread of the article is the transformation of the perception of disability perception throughout the centuries. Joe Abercrombie’s Shattered Sea trilogy serves as a concrete example of its presence. The sketch also revolves around the issue of changes in the perception and treatment of people with disabilities, as well as the introduction of regulations and social education which are to serve as means to provide people with disabilities with equal opportunities in order to function in the society. Aim. The aim of the article is to present the image of people with disabilities in prose addressed to young readers, taking into consideration the context of the disability studies as well as legal regulations. Materials and methods. The article is descriptive and analytical; it applies tools characteristic of the work of the philologist (including text explication, children’s studies, disability studies) as well as that of a lawyer (literature study, document analysis). Results. The analysis of the sources as well as observations and research show that the openness to the needs of people with disabilities and education in this area are progressively increasing, also through literature.
 
REFERENCES (45)
1.
Albrecht, G. L. (Eds.) (1976). The Sociology of Physical Disability and Rehabilitation. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 
2.
Albrecht, G., Seelman, K.D., Bury, M. (red.) (2001). Handbook of disability studies. London: Sage Publication.
 
3.
Bolińska, M. (2006). Dzieje, koncepcje i przemiany dzieciństwa w zarysie [An outline of the history, concepts, and transformations of childhood]. W: J. Detka, J. Pacławski (red.), Szkice o literaturze XIX I XX wieku (ss. 201-226). Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
 
4.
Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność [Disability]. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
5.
Borowski, G. (2012). Ways of supporting people with disabilities throughout history – selected examples. Niepełnosprawność: Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 5(5), 89-120.
 
6.
Brzozowski, W., Krzywoń, A., Wiącek, M. (2018). Prawa człowieka [Human rights]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
7.
Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna: Od tradycji do współczesności [Special Pedagogy: From Tradition to the Present]. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 
8.
Chojnacka, K., Olszewski, H. (2004). Historia doktryn politycznych i prawnych: Podręcznik akademicki [History of political and legal doctrines: Academic textbook]. Poznań: Ars Boni et Aequi.
 
9.
Culler, J. (1977). Konwencja i oswojenie [Convention and taming]. W: Znak, styl, konwencja (ss. 151–152). Warszawa: Czytelnik.
 
10.
Delattre, V., Sallem, R. (2007). Décrypter la différence: L’archéologie du handicap. Archéologia, 448, 24–32.
 
11.
Douglas, M. (2007). Czystość i zmaza: Analiza pojęć nieczystości i tabu [Purity and Stigma: An Analysis of the Concepts of Impurity and Taboos]. Warszawa: PIW.
 
12.
Foucault, M. (1993). Nadzorować i karać: Narodziny więzienia [Supervise and Punish: The Birth of the Prison]. Warszawa: Aletheia.
 
13.
Garlicki, L. (2009). Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykładu [Polish constitutional law: The outline of the lecture]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
14.
Gleeson, B.J. (1997). Disability Studies: A historical materialist view. Disability and Society, 12(2), 179-202. DOI: 10.1080/09687599727326.
 
15.
Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. (1988). Słownik terminów literackich [Dictionary of Literary Terms]. Wrocław: Ossolineum.
 
16.
Hughes, B., Paterson, K. (1997). The social model of disability and the disappearing body: Towards a sociology of impairment. Disability and Society, 3(12), 325–340. DOI: 10.1080/09687599727209.
 
17.
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych [UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities] (2006). Pobrane 28.02.2024 z: https://bip.brpo.gov.pl/pl/con....
 
18.
Korniszewski, L. (2003). Dzieci z wadami wrodzonymi [Children with birth defects]. Warszawa: PZWL.
 
19.
Lenzer, G. (2001). Children’s Studies: Beginnings and Purposes. The Lion and the Unicorn, 25(2), 181-186. DOi: 10.1353/uni.2001.0022.
 
20.
Leszczyński, G. (2012). Style lektury książki dziecięcej [Styles of reading a children’s book]. W: A. Unherheuer-Gołab, M. Chrobak (red.), Noosfera literacka: Problemy wychowania i terapii przez literaturę dla dzieci (ss. 22-47). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
21.
Linton, S. (1998). Claiming Disability: Knowledge and Identity. New York: NYU Press.
 
22.
Oliver, M. (1981). A new model of the social work role in relation to disability. W: J. Campling (red.), The handicapped person: A new perspective for social workers (ss. 19–32). London: RADAR.
 
23.
Oliver, M. (1990). The individual and social models of disability. Pobrane 28.02.2024 z: http ://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Oliver/in%20soc%20dis.pdf.
 
24.
Pacewicz, G. (2010). Koncepcja noosfery w myśli Pierre’a Teilharda de Chardin [The concept of the noosphere in the thought of Pierre Teilhard de Chardin]. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
25.
Propp, V. (1968). Morphology of a fairy tale. Literary Diary, 4, 203-242.
 
26.
Ryan, J., Thomas, F. (1980). The Politics of Mental Handicap. Harmondsworth: Penguin.
 
27.
Seligman, M. (1996). Optymizmu można się nauczyć [You Can Learn Optimism]. Poznań: Media Rodzina.
 
28.
Shakespeare, T., Watson, N. (2002). The social model of disability: An outdated ideology? Research in Social Science and Disability, 2(2), 9–28. DOI: 10.1016/S1479-3547(01)80018-X.
 
29.
Stiker, H.J. (1999). A History of Disability. Michigan: University of Michigan Press.
 
30.
Starzec, H. (1980). Wychowanie literackie [Literary education]. Warszawa: WSiP.
 
31.
Stone, E., Priestley, M. (1996). Parasites, pawns, and partners: Disability research and the role of non-disabled researchers. British Journal of Sociology, 4(47), 699–716.
 
32.
Sumner, W.G. (1995). Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Warszawa: PWN.
 
33.
Swain, J., French, S. (2000). Towards an affirmation model of disability. Disability and Society, 4(15), 569–582. DOI: 10.1080/09687590050058189.
 
34.
Terzi, L. (2004). The social model of disability: a philosophical critique. Journal of Applied Philosophy, 2(21), 141–57. DOI: 10.1111/j.0264-3758.2004.00269.x.
 
35.
Thompson, J. (2013). Special Educational Needs. Warszawa: PWN.
 
36.
Trębicki, G. (2007). Fantasy: Ewolucja gatunku [Fantasy: The evolution of the species]. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.
 
37.
Twardowski, A. (2018). Społeczny wymiar niepełnosprawności - analiza krytyczna [Social dimension of disability]. Studia Edukacyjne, 48, 97-114. DOI: 10.14746/se.2018.48.7.
 
38.
Twoja Biblia [Your Bible] [portal] (b. d.). Pobrane 05.10.2020 z: http://twojabiblia.pl/.
 
39.
Urbanowicz, Z. (2012). Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełnosprawność [From an interdisciplinary to a transdisciplinary view of disability]. Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 443-457. DOI: 10.15503/onis2012.443.457.
 
40.
Word Heath Organization (b. d.). Disability. Pobrane 08.04.2020 z: http://www.who.int/topics/disa....
 
41.
Wiliński, M. (2010). Modele niepełnosprawności: Indywidualny – funkcjonalny – społeczny [Models of disability: Individual – functional – social]. W: I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności (pp. 15-56). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
42.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [Judgment of Polish Constitutional Tribunal]. (24.02.1998). U 7/87, OTK 1988.
 
43.
Young, I.M. (1997). Unruly categories: A critique of Lancy Frasier dual systems theory. New Left Review, 222, p.147-160.
 
44.
Zieliński, P. (2018). Znaczenie zasady równości wobec prawa na tle zakazu dyskryminacji [The importance of the equality principle before the law on the basis of the prohibition of discrimination]. Humanistic Journal of Science Human Rights, 21, 152-152.
 
45.
Żuraw, H. (2016). Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze Zachodu – perspektywa antropologii [Evolution of the approach to disability in Western culture – the perspective of anthropology]. Pogranicze: Studia Społeczne, 28, 27-47. DOI: 10.15290/pss.2016.28.2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top