Native Language as a Core Value which creates the Cross-Cultural Identity
 
More details
Hide details
1
Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Submission date: 2012-01-01
 
 
Final revision date: 2012-06-30
 
 
Acceptance date: 2012-06-30
 
 
Publication date: 2012-06-30
 
 
Corresponding author
Jerzy Nikitorowicz   

Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;5(1):67-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The thesis which is undertaken in this article applies to a native language (the language of the family and home) as the leading (primary) value of creating a cross cultural identity. To justify this argument, the author refers to his own research and literature in this area. There are many references to the theory of cultural relativism by Sapir-Whorf and the theory of core values by Jerzy Smolicz. The author demonstrates, notices, and highlights that the personal and group identity, analysed in terms of evolutionary (processual), based on the values which are recognised and respected in the family, are shaping and developing cross-cultural identity. The more we recognize, respect and accept your native (family and home) identity, the more we are likely to make an effort to get to know the Other and his culture.
 
REFERENCES (19)
1.
Adams A., Tulasiewicz W., Language Awareness – Comments from Britan, „Language Awareness Newsletter”, vol. 1, № 2, June, 1995.
 
2.
Berger P.L., Luckmann Th ., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983.
 
3.
Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, PWN, Warszawa 1990.
 
4.
Czykwin E., Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, „Trans Humana”, Białystok 2000.
 
5.
Donati P., Wyzwanie uniwersalizmu w wielokulturowym społeczeństwie ponowoczesnym: podejście relacyjne, [w:] E. Hałas (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
 
6.
Feuerverger G., Sharing Cultures at the Tower of Babel: Telling our Multicultural Stories at Crescent Town Public School, „Language Awareness Newsletter”, vol. 1, № 2, June, 1995.
 
7.
Janowicz S., Moja mała ojczyzna, „Krasnogruda” 1993, nr 1.
 
8.
Majchrzak I., Imię własne. Ponadkulturowa metoda alfabetyzacji, [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz. A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Instytut Kultury, Warszawa 1995.
 
9.
Nawroczyński B., Życie duchowe. Zarys fi lozofi i kultury, Księgarnia Wydawnicza i Ska, F. Pieczątkowski, Kraków–Warszawa 1947.
 
10.
Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
11.
Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, GWP, Gdańsk 2005.
 
12.
Nikitorowicz J., Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości, „Trans Humana”, Białystok 2000.
 
13.
Nikitorowicz J., Socjalizacja i wychowanie w zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie rodzinach.
 
14.
Białostocczyzny, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, Białystok 1992.
 
15.
Nikitorowicz J., Szanse i zagrożenia tożsamości rodzinnej na pograniczu kultur, [w:] Tenże (red.), Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, „Trans Humana”, Białystok 1997.
 
16.
Sapir E., Kulltura, język, osobowość. Wybrane eseje, tłum. B. Stanosz, R. Zimand, PIW, Warszawa 1978.
 
17.
Smolicz J.J., Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, PWN, Warszawa 1990.
 
18.
Smolicz J.J., Współkultury Australii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 
19.
Whorf B.L., Język, myśl i rzeczywistość, tłum. T. Hołówka, PIW, Warszawa 1982.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top