The norm of reciprocity in the family environment. The relationship between children and parents in the reciprocity context
 
More details
Hide details
1
Department of Social Pedagogy, Faculty of Pedagogy, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz [Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy], Chodkiewicza 30, 85-474 Bydgoszcz, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-19
 
 
Final revision date: 2021-11-22
 
 
Acceptance date: 2021-11-22
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Halina Guzy-Steinke   

Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Chodkiewicza 30, 85-474 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;25(2):127-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The paper presents the norm of reciprocity in the context of social sciences: philosophy, sociology, psychology, pedagogy, and religion. These sciences describe reciprocity as a moral standard tantamount to accepting obligations towards other people. Together with the emergence of obligations, the mechanism of reciprocity contributes to the creation of interpersonal ties, the feeling of duty, as well as the feeling of guilt. A specific situation of mutual exchange is a family where the basis for ties are moral feelings which generate the feeling of duty and mobilises people to make sacrifices. “Reciprocated voluntariness” is the basis for the unity of families. Aim. The purpose of the paper is to present the relationship of reciprocity in a family. Studies on education devoted to reciprocity in the family were conducted in 2012 and offered a pretext for conducting interviews about reciprocity relationships in a family. Materials and Methods. The paper presents results of studies conducted with the use of a diagnostic poll method; interviews were conducted for the purpose of the paper. Results. The approach to reciprocity in a family is a very complex problem which primarily depends on the respondents’ age, i.e., the distance to own memories, relationships with parents and children or siblings. Polls suggest that the relations of reciprocity are affected by the material status of a family. The realm of reciprocal relationships in a family is a difficult issue, evoking painful memories; it is a source of uncertainty and many unexplained situations. It is often a source of the feeling of guilt due to neglected obligations.
 
REFERENCES (17)
1.
Ablewicz, K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej: Studium sytuacji wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Cialdini, R.B. (2002). Wywieranie wpływu na ludzi: Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
3.
Bierówka, J. (2009). Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
4.
Gawlina, B. (1998). Dorastanie młodzieży do odpowiedzialności. W: B. Gawlina (red.), Wychowanie: Interpretacja jego wartości i granic. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
5.
Giza-Poleszczuk, A. (2005). Rodzina a system społeczny: Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
6.
Giza-Poleszczuk, A., Marody, M. (2004). Przemiany więzi społecznych: Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
7.
Gouldner, A.W. (1992). Norma wzajemności: Preliminaria. W: M.M. Kempny, J. Szmatka (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Gudkova, S. (2012). Wywiad w badaniach jakościowych. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe: Metody i narzędzia (t. 2, ss. 111-129). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Guzy-Steinke, H. (2013). Norma wzajemności w perspektywie pedagogiki społecznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
10.
Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności: Etyka dla cywilizacji technologicznej. Kraków: Wydawnictwo Platan.
 
11.
Kołbik, I. (1999). Lojalność rodzinna. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
12.
Majka, J. (1982). Filozofia społeczna. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
13.
Nęcki, Z. (1996). Atrakcyjność wzajemna. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
14.
Pieper, J. (1967). O sprawiedliwości. Londyn: Wydawnictwo Odnowa.
 
15.
Reykowski, J. (1979). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Wojciszke, B. (2004). Człowiek wśród ludzi: Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
17.
Zaborowski, Z. (1980). Z pogranicza psychologii społecznej i psychologii osobowości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top