Organisation of care and assistance for persons receiving police intervention
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Social Studies, University of Zielona Góra [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski], Licealna 9, 65-411 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2022-04-12
 
 
Final revision date: 2022-07-19
 
 
Acceptance date: 2022-07-19
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Adam Stankiewicz   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-411 Zielona Góra, Polska
 
 
Ernest Magda   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-411 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):365-375
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The course of an intervention determined by the nature of an event, care and assistance to people in need may dominate the aim of police actions. Providing security to citizens and protecting their lives, health, and property materialise most fully in local communities, where a police officer is required to go beyond the framework of legal protection. Aim. The aim of the article is to show how the nature of police intervention changes course against the background of general evolution of police functioning. Apart from the return to the state compliant with the law, interventions undertaken more and more often include elements of care and help “reserved” in social opinion for services other than the Police. Materials and methods. In the assumed methodology of work, a substantive analysis of the content of materials and source texts was used. Results. The intention of the authors is to indicate situations requiring police intervention, in which there is necessity to provide care and assistance in confrontation with the nature of the event and the existing legal regulations.
 
REFERENCES (25)
1.
Bogdalski, P., Bukowiecka, D., Częścik, R., Zdrodowski, B. (2014). Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa: Tom 3: Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
2.
Brenk, M. (2007). Praca socjalna w pedagogice społecznej Heleny Radlińskiej. Zarys tematu. W: W. Jamrożek, K. Ratajczak, D. Żołądź-Strzelczyk (red.), Ad novum fructum: Z okazji jubileuszu poznańskich historyków wychowania (ss. 85-94). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
3.
Czapska, J., Wójcikiewicz, J. (1999). Policja w społeczeństwie obywatelskim. Kraków: "Zakamycze".
 
4.
Dąbrowski, Z. (1995). Ogólne pojęcie opieki międzyludzkiej. W: Z. Dąbrowski, F. Kowalewski (red.), Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa i przedmiot studiów – samookreślenie, stan, zastosowanie: Materiały z krajowego seminarium w Olsztynie - "Perkozie", 8-10 czerwca 1994 roku (ss. 19-34). Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
5.
Dyduch, L. (2018). Wybrane aspekty taktyki interwencji policyjnych: Bezpieczeństwo (cz. 1). Legionowo: Centrum Szkolenia Policji.
 
6.
Interwencja (2007). W: B. Dunaj (red.), Język polski: Współczesny słownik języka polskiego: [T. 1], A-n (s. 535). Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt Polska.
 
7.
Kelm, A. (2000). Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa: "Żak".
 
8.
Łagoda, K., Częścik, R. (2012). Vademecum interwencji policyjnych: Interwencje od A do Z. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 
9.
Maiwald, K. (2002). Community Policing w USA. W: J. Czapska, H. Kury (red.), Mit represyjności albo O znaczeniu prewencji kryminalnej (ss. 231-259). Kraków: "Zakamycze".
 
10.
Pawłowski, A., Pośpiech, J. (2013). Podstawy interwencji policyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad podejmowania czynności wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz nosicieli wirusa HIV. Legionowo: Centrum Szkolenia Policji.
 
11.
Pływaczewski, W., Kędzierska, G. (red.) (2001). Leksykon policyjny. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 
12.
Ponsaers, P. (2001). De ontwikkeling van community (oriented) policing en de verhouding tot andere politiemodellen [Rozwój policji (zorientowanej na społeczność) i jej związek z innymi modelami policji]. Handboek Politiediensten, 57, 1-42.
 
13.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. W sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (2011). Dz. U. 2011.209.1245.
 
14.
Sučić, I., Karlowić, R. (2017). Community policing in support of social cohesion [Policja wspólnotowa na rzecz spójności społecznej]. W: P.S. Bayerl (red.), Community policing – a European perspective: Strategies, best practices and guidelines [Policja wspólnotowa – perspektywa europejska: Strategie, najlepsze praktyki i wytyczne] (ss. 7-19). New York: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-53396-4_2.
 
15.
Trojanowicz, R.C. (1994). Community policing: A survey of police departments in the United States [Policja społeczna: Badanie departamentów policji w Stanach Zjednoczonych]. Washington: Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, National Center for Community Policing, Michigan State University.
 
16.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (1982). Dz. U. 1982.35.230. Pobrane 22.01.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
17.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (1990). Dz. U. 2017.2067. Pobrane 22.01.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
18.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (1994). Dz. U. 1994.111.535. Pobrane 22.01.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
19.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997). Dz. U. z 1997.78.483. Pobrane 22.01.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
20.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (2004). Dz. U. 2004.64.593. Pobrane 22.01.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
21.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (2005). Dz. U. 2005.180.1493. Pobrane 22.01.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
22.
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (2013). Dz. U. 2017.1120. Pobrane 22.01.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
23.
Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. W sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (2014). Dz. Urz. KGP 2014.65. Pobrane 22.01.2024 z: https://sip.lex.pl/akty-prawne....
 
24.
Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. W sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji (2014). Dz. Urz. KGP 2014.118. Pobrane 22.01.2024 z: https://sip.lex.pl/akty-prawne....
 
25.
Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. W sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” (2003). Dz. Urz. KGP 2004.3. Pobrane 22.01.2024 z: https://opolska.policja.gov.pl....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top