Patients with voice disorder in the family
 
More details
Hide details
1
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Polska
 
 
Submission date: 2016-09-08
 
 
Final revision date: 2017-01-27
 
 
Acceptance date: 2017-01-27
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Monika Kaźmierczak   

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):331-344
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It is a common assumption that the speech therapist specializes in speech disorders, including articulation. However, patients often visit their offices with the demand of voice disorders before, during, or after phoniatric treatment. The main motivation is to improve the quality of communication at work or with the immediate environment, and ultimately also to enhance the quality and comfort of life. Among the causes of voice disorders we can name physical stress, regardless of age and psychosocial burden, which especially affect adults who use the voice professionally. Often voice disorders are diagnosed with children already in preschool and in early school age, among youths and students, as well as with mature people or in senior age. Therefore, patients with voice disorders may be any family member. The aim of the comprehensive treatment of voice disorders is to restore the patient’s voice organ to a state which will enable him possibility to realize his social, emotional and professional needs. This objective is in line with world standards, determined by the definition of health, which also takes into account changes in the mental and social life of the patient, improving the quality of human life (Quality of Life – QoL). Therefore, during the elimination of voice disorders it is essential to be aware of voice hygiene (including a good atmosphere at home and at work, dealing with stress, proper conditions in the environment, as appropriate humidity, temperature and air quality) as well as logopedics-phoniatrics rehabilitation, including both exercise techniques of the voice (relaxation, breathing, phonation and articulation exercises), as well as breathing- -phonation-articulating coordination. The effectiveness of therapy largely depends on the patient's daily activity, including the awareness and involvement of the entire family – which significantly affect patient’s positive motivation to participate in treatment and their willingness to make the necessary changes in their lives.
 
REFERENCES (24)
1.
Celińska-Miszczuk A., Wiśniewska L.A., Komunikacja w rodzinie: od interakcji do osobowej relacji (perspektywa personalistyczna), „Paedagogia Christiana” 2013, nr 2.
 
2.
Dialog, [w:] K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, Wrocław 1999.
 
3.
Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994.
 
4.
Harwas-Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
 
5.
Harwas-Napierała B., Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system w relacji rodzice – dzieci, [w:] A. Michalska (red.), Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2006, t. XVII.
 
6.
Jakubowska H., Ciało jako przedmiot badań socjologicznych – dylematy, pominięcia, możliwości, por. źródło: http://przegladsocjologiijakos... [dostęp: 16.05.2016].
 
7.
Jaworska A., Wykluczenie społeczne i marginalizacja – konceptualizacja zagadnień, [w:] Apanel A., Jaworska A. (red.), Obszary wykluczenia społecznego – sfera biologiczna i środowiskowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 
8.
Kaczmarek B.L.J., Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 
9.
Kubiak Sz., Choroby wpływające na obniżenie wydolności narządu głosu (materiał wybrany), [w:] Sz. Kubiak, B. Wiskirska-Woźnica, G. Demenko, Zarys higieny narządu głosu, Wydawnictwo WSHE, Włocławek 2006.
 
10.
Ligęza M., Rodzina, [w:] J. Siuta (red.), Słownik psychologii, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2005.
 
11.
Maćkiewicz J., Ja i moje ciało, czyli co to jest „bodycentryzm”, [w:] J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 
12.
Maniecka-Aleksandrowicz B., Domeracka-Kołodziej A., Medyczne aspekty emisji głosu nauczycieli, [w:] M. Przybysz-Piwko (red.), Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, CODN, Warszawa 2006.
 
13.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, por. źródło: http://www.icd10.pl, [dostęp: 06.04.2016].
 
14.
Niebudek-Bogusz E. i in., Ocena zaburzeń głosu u nauczycieli za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI), „Medycyna Pracy” 2007, nr 5.
 
15.
Obrębowski A. (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
 
16.
Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 
17.
Pruszewicz A., Metody badania narządu głosu, „Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi” 2002, nr 2.
 
18.
Skarzyńska K., Bariery komunikacji: indywidualne, grupowe społeczne, [w:] J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska (red.), Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 
19.
Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.
 
20.
Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E. (red.), Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo IMP, Łódź 2009.
 
21.
Taranowicz I., Rola rodziny w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym, [w:] Z. Tyszka (red.), Rodzina w czasach szybkich przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2002.
 
22.
Wierzbicka A., Lexicography and Conceptual Analysis, Karoma Publishers Inc., Ann Arbor, Michigan 1985.
 
23.
Woźnicka E. i in., Nowa metoda manualnej terapii krtani w rehabilitacji zaburzeń czynnościowych głosu, „Otorynolaryngologia” 2012, nr 4.
 
24.
Woźnicka E. i in., Porównanie wyników skali dyskomfortu traktu głosowego z obiektywnymi i instrumentalnymi parametrami badania foniatrycznego u nauczycieli rehabilitowanych z powodu zaburzeń głosu, „Medycyna Pracy” 2013, nr 2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top