The Covid-19 pandemic and the execution of care-providing and educational functioning in rural multi-child families: selected issues
 
More details
Hide details
1
Department of Media and Information Technology, Faculty of Social Sciences, University of Zielona Gora [Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski], Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-16
 
 
Final revision date: 2021-11-30
 
 
Acceptance date: 2021-11-30
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Aneta Klementowska   

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):71-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article is theoretical and empirical in nature. It raises issues relating to the execution of care-providing and educational functioning in rural multi-child families during the COVID-19 pandemic. On the basis of source literature and legal documents, the family and the multi-child family are characterized, and the functions of the family are presented. The results of a research are demonstrated as conducted in 2021 among parents of rural multi-child families. Aim. The purpose of the research was to establish opinions of the parents of rural multi- -child families on issues regarding the execution of care-providing and educational functioning during the COVID-19 pandemic. Methods. The diagnostic poll method and the semi-structured interview technique were used in the research. Results. Analysis shows that during the epidemic state the families being diagnosed have struggled with the following problems: fi nancial, organizational, educational, care-providing, health-related, and communicative. Conclusions. The following should be done: 1) report (in schools, family counselling centres as well as other aid agencies) the need to provide for psychological, health, educational support for children and/or the other members of rural multi-child families – it is important, however, that all forms of the aid be located in the vicinity of their places of residence; 2) appeal to competent bodies/authorities for reopening indispensable connections which will undoubtedly facilitate the inhabitants to lead relatively normal lives in this diffi cult, non-obvious time.
 
REFERENCES (31)
1.
Albański, L., Jurczyk-Romanowska, E. (2013). Wprowadzenie. Wychowanie w Rodzinie, 8(2), 9-12.
 
2.
Ambroziak, E. (b.d.). Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rodziny. Pobrane 05.10.2021 z https://wuplodz.praca.gov.pl/d....
 
3.
Gajewska, G. (2004). Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka: Wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Zielona Góra: PEKW „Gaja”.
 
4.
Kawula, S. (2004). Aspekt pedagogiczny refl eksji badań nad rodziną – uwag kilka. W: A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refl eksji i badań: praca zbiorowa (ss. 34-42). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
5.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A.W. (2005). Pedagogika rodziny: Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
6.
Kędzierska, Z. (2020). Relacje rodzinne w sytuacji pandemii. Pobrane 28.12.2020 z http://sprwawer.pl/czytelnia/r....
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U.1997.78.483. Pobrane 23.12.2021 z http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
8.
Kotlarska- Michalska, A. (1985). Zakres funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 47(1), 244–253.
 
9.
Krzesińska-Żach, B. (2007). Pedagogika rodziny: Przewodnik do ćwiczeń. Białystok: Trans Humana.
 
10.
Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 
11.
Kycia, A. (2006). Rodzina wiejska w kontekście współczesnych przemian: (Na przykładzie wybranej gminy województwa podkarpackiego). Państwo i Społeczeństwo, 2, 35–39.
 
12.
Łobocki, M. (2009). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
13.
Markowska-Manista, U., Zakrzewska-Olędzka, D. (2020). Rodziny z dziećmi w nowej sytuacji epidemii koronawirusa: Raport z badania online. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka.
 
14.
Marek, L., Wlazło, M. (2021). (Nie)codzienna rzeczywistość edukacji akademickiej w czasie pandemii – doświadczenia studentki i nauczycielki akademickiej. W: E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (red.), Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe (t. 7, ss. 165-174). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Nauk Społecznych.
 
15.
Nowak, B., Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Pobrane 23.09.2021 z https://www.profesor.pl/mat/n1....
 
16.
Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
17.
Palka, K. (2011). Rodzina wiejska jako środowisko kształtowania aspiracji dzieci i młodzieży. Wychowanie w Rodzinie, 1, 125-142. DOI: 10.23734/wwr20111.125.142.
 
18.
Pikuł a, N.G., Jagielska K., Łukasik, J.M. (2020). Wstęp. W: N.G. Pikuła, K. Jagielska, J.M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 (ss. 9-11). Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda.
 
19.
Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych: Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ Żak”.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2020). Dz. U. 2020.410. Pobrane 23.12.2021 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
21.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (2020). Dz. U. 2020.491. Pobrane 23.12.2021 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
22.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (2020). Dz.U.2020.522. Pobrane 23.12.2021 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
23.
Sowa, J. (2011). Odpowiedzialność rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży. W: S. Bębas, E. Jasiuk (red.), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie (t. 1, ss. 157-169). Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.
 
24.
Sytuacja pracujących rodziców w czasie pandemii [raport] (2021). Pobrane 21.02.2024 z https://portal.librus.pl/rodzi....
 
25.
Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.
 
26.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (1964). Dz. U. 1964.9.59 z późn.zm. Pobrane 23.12.2021 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
27.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (2003). Dz. U. 2003.228.2255 z późn.zm. Pobrane 23.12.2021 z http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
28.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (2004). Dz. U. 2004.64.593 z późn.zm. Pobrane 23.12.2021 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
29.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2004). Dz. U. 2004.210.2135 z późn.zm. Pobrane 23.12.2021 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
30.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (2014). Dz. U. 2014.1863 z późn.zm. Pobrane 23.12.2021 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
31.
Walasek, S., Jurczyk-Romanowska, E. (2018). Wprowadzenie. Wychowanie w Rodzinie, 18(2), 11-12. DOI: 10.61905/wwr/170527.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top