Housing needs of adults with intellectual disabilities – parents’ perspective
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogical Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Opole [Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski], Oleska 48, 45-052 Opole, Poland
 
 
Submission date: 2022-09-05
 
 
Final revision date: 2022-11-23
 
 
Acceptance date: 2022-11-23
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Franczyk   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Weronika Kurcz   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):61-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The issue of self-reliance and the independence of people with intellectual disabilities is often discussed in the pedagogical literature, although it is sometimes approached in a narrow scope. It covers the issues of making decisions in trivial matters, apart from the fundamental ones, such as the possibility of deciding where and with whom to live. Aim. The main aim of the study was to determine the housing needs of adults with intellectual disabilities. Parents’ perspective (N = 68) aged 41 to 82 years was taken into account (M = 59,66, SD = 8,56). Method. The diagnostic survey method was used. A questionnaire, devised by the author, was used for a parent who lives with his adult child with intellectual disability. Results. The analysis of parents’ statements shows that more than half of them (53%) would like their adult child to live in the family home or with their siblings in the future, every third parent (32,4%) would like to live in a 24/7 small a family house for no more than 10 people. When asked to choose a potential facility for their adult child, the majority (64,7%) of the respondents indicated a small family home (e.g. L’Arche). Conclusion. There is a need to prepare parents so that they can part with their own child, allowing them more autonomy. It is also extremely important to increase the number of small family houses for adults with intellectual disabilities with permanently employed assistants.
 
REFERENCES (21)
1.
Architekci zmiany [Projekt „Architekci zmiany. Działania na rzecz włączania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną” 2021-2023]. Pobrane z: https://www.larche.org.pl/o-na....
 
2.
Bodin, R., Douat, É . (2015). Le difficile accè s au statut d’adulte des jeunes handicapés [Utrudniony dostęp do statusu osoby dorosłej dla młodych osób z niepełnosprawnością]. Presses de Sciences, 71 (3), 99–110. Pobrane z: https://www.cairn.info/revue-a....
 
3.
Braddock, D., Emerson, E., Felce, D., Stancliffe R.J. (2001). The living circumstances of children and adults with MR/DD in the United States, Canada, England and Wales, and Australia [Warunki życia dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii i Walii oraz Australii]. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 7, 115–121.
 
4.
Erikson, E. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
5.
Górnicka, B. (2016). Zaniedbanie dziecka z niepełnosprawnością – wybrane aspekty zjawiska. W: B. Górnicka (red.), Zaniedbanie dziecka – wybrane aspekty zjawiska (ss. 40–67). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
6.
Gumienny, B. (2016). Funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – poglądy rodziców. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 3, 92–112.
 
7.
Havighurst, R.J. (1972). Developmental tasks and education [Zadania rozwojowe i edukacja]. New York: David McKay Company, INC.
 
8.
Karaś, M. (2012). Niepełnosprawność: Od spojrzenia medycznego do społecznego. Przegląd Prawny, Ekonomiczny i Społeczny, 4, 26–42.
 
9.
Kornas-Biela, D. (2014). Rodzinny charakter wspólnot L’Arche. W: T. Sakowicz, K. Gąsior, M. Wilk (red.), Trud i siła współczesnej rodziny (ss. 357–384). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 
10.
Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo WAiP.
 
11.
Kowalik, S. (2003). Dorosłość osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji strefy utraconego rozwoju. W: K.D. Rzedzicka, A. Kobylańska (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: Na pograniczach pedagogiki specjalnej (ss. 61–78). Kraków: Wydawnictwo ,,Impuls”.
 
12.
Majewska, K.I. (2019). Mieszkalnictwo wspomagane w opinii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Mieszkania Wspomaganego im. Teresy Dłuskiej w Warszawie. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 1, 92–112.
 
13.
McDonald, K., Keys, Ch. (2005). L’Arche: The successes of community, the challenges of empowerment in a faith-centered setting [L’Arche: Sukcesy społeczności, wyzwania związane ze wzmocnieniem w otoczeniu skoncentrowanym na wierze]. Journal of Religion Disability & Health, 4, 5–28. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p.... DOI: 10.1300/J095v09n04_02.
 
14.
Marciniak-Madejska, N. (2014). Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną . Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 94–116.
 
15.
Podyma, K. (2020). Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie mieszkalnictwa wspomaganego. Parezja, 2, 92–105.
 
16.
Przetacznik-Gierowska, M. (2014). Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka. W: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka: Zagadnienia ogólne (ss. 57–84). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
17.
Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: PWN.
 
18.
Sadowa, A. (2018). Warunki mieszkaniowe jako wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie osób z dysfunkcją narządu wzroku. Acta Universitatis Wratislaviensis, 24 (3), 98–112. Pobrane z: https://www.repozytorium.uni.w.... DOI: 10.19195/2084-4093.24.3.8.
 
19.
Urbański-Korż, R. (1999). Kompetencje społeczne dorosłych: Próba analizy kategorialnej. Teraźniejszość́ – Człowiek – Edukacja, 2 (6), 79–84.
 
20.
Zawiślak, A. (2011). Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną . Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.
 
21.
Żyta, A. (2011). Rodzice i rodzeństwo pełnosprawne a planowanie przyszłości dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: B. Cytowska (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań (ss. 151–175). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top