Relationships in the Coda (Child of deaf adult) family
 
More details
Hide details
1
Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50–527 Wrocław
 
 
Submission date: 2015-03-10
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Iwona Jagoszewska   

Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50–527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):319-333
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Human existence is accompanied by attempts at self understanding, finding one’s place in the world and a way to co-exist with other people. The very unique social and family situation of the hearing children of deaf parents allows the trials of clarification of what characterizes and distingishes them as Codas. The childhood, adolescence and adult life of Codas is definitely different than the lives of people living in hearing families. In the family in which one or both parents are deaf it is very likely that the way they are functioning will have consequences for their hearing childrens' future functioning. There are aspects of family life that have influence on this disguised difference, such as: forms of communication, pantomimic gestures, mimics and also the characteristic phenomena of family roles reversal. The relations in Codas untypical families are determined by multiple factors. Among them mutual understanding which, with the help of values presented and applied in the process of upbringing, is one of the most important as it may result, in the right circumstances, in achieving a unique family union. The forming of emotional bonds between deaf parents and their children is influenced by, for example fulfilling the need of love in the family house and the adequate use of situations which favour communication. Usually the perspective of time makes adult Codas more tolerant and fully understanding of the obligations assigned to them by deaf parents during their childhood and adolescence. Being a Coda each time is related to individual life situations in which some Codas may find themselves happy and fulfilled while others won’t .
 
REFERENCES (33)
1.
Adria J., Anatomia biznesu komunikacja, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2000.
 
2.
Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994.
 
3.
Bartnikowska U., Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Wydawnictwo „Akapit”, Toruń 2010.
 
4.
Baran J., Dziecko słyszące w rodzinie głuchych, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XXI, PAN, Kraków 1976, [za:] U. Bartnikowska, Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Wydawnictwo „Akapit”, Toruń 2010.
 
5.
Czajkowska-Kisil M., Laskowska-Klimczewska A., CODA: Inność nierozpoznana, [w:] Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Wydawca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.
 
6.
Gałkowski T., Wpływ głuchoty na sferę emocjonalną i osobowość dziecka oraz stosunki rodzinne, [w:] T. Gałkowski, I. Kunicka-Kaiser, J. Smoleńska (red.), Psychologia dziecka głuchego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
 
7.
Gałkowski T., Kunicka-Kaiser I., Smoleńska J., Psychologia dziecka głuchego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
 
8.
Gunia G., Pomoc i poradnictwo rodzinie dziecka z wadą słuchu, [w:] S. Mihilewicz (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 
9.
Hendzel J.K., Słownik polskiego języka miganego, Wydawnictwo Rakiel, Olsztyn 2006.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
Korzon A., Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1999.
 
16.
Krakowiak K., Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, t. IX.
 
17.
Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących o niedosłyszących i głuchych, Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa 2014.
 
18.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
 
19.
Pietrulewicz B., Wpływ środowiska rodzin głuchych na osobowość dzieci słyszących, „Psychologia Wychowawcza” 1975 nr 2, [za:] U. Bartnikowska, Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Wydawnictwo „Akapit”, Toruń 2010.
 
20.
Rakowska A., Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2000.
 
21.
Rembowski J., Rodzina jako system powiązań, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 
22.
Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
 
23.
Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
 
24.
Ryś M., Wpływ dzieciństwa na późniejsze życie w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1992, cz. 2.
 
25.
Sleeboom-van Raaij I., Wpływ głuchoty na członków rodziny, [w:] J. Kobosko (red.), Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”, Warszawa 2009.
 
26.
Stasiak S., Funkcjonowanie w rodzinie słyszących dzieci niesłyszących rodziców, [Praca licencjacka, Wrocław 2014].
 
27.
Szymańska M., Więź emocjonalna między słyszącym dzieckiem a głuchymi rodzicami (Studium przypadku), [Praca licencjacka, Wrocław 2012].
 
28.
Szczepankowski B., Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 
29.
Tyszkowa M. (red.), Rozwój dziecka w rodzinie i poza nią, TAJM, Poznań 1985.
 
30.
Tyszkowa M., Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, [w:] M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996, t. 1.1.
 
31.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 
32.
Ziemska M., Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 
33.
Ziemska M., Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top