Family risk factors of social maladjustment in children and young persons
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-30
 
 
Final revision date: 2018-11-17
 
 
Acceptance date: 2018-11-17
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Wojnarska   

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):361-378
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the paper is the review of family risk factors which are complex and dynamic, therefore they should be analysed in the ecological (systematic) approach. Methods: The paper is a theoretical review on the basis of Polish and international literature. Results: In the family microsystem there are several risk factors such as disturbance in forming attachment, incorrect parental attitudes and methods of upbringing, an unstable family structure and pathological phenomena such as: alcoholism, delinquency, low socioeconomic status. In the mesosystem risk factors include weak family relations with persons and institutions which could support the family in a crisis, whereas in the exosystem the key factors are: local environment, place of work, social assistance. In the macrosystem law, the economic level of society, social politics and changes in morals have considerable importance in maladjustment. Conclusions: The analysis of the family’s risk factors should be interactive and based on correlation and regression models including the modifying role of personal predispositions of children and youth.
 
REFERENCES (55)
1.
Aaron L., Dallaire D.H., Parental Incarceration and Multiple Risk Experiences: Effects on Family Dynamics and Children Delinquency, „Journal of Youth Adolescence” 2010, nr 39.
 
2.
Abbasi A., Aslinia S.D., Family violence, Trauma and Social Learning Theory, „Journal of Proffesional Counselling, Practice, Theory and Research” 2010, nr 1(22).
 
3.
Amatya P.J., Barzman D.H., The Missing Link between Juvenile Delinquency and Pediatric Postraumatic Stress Disorder: An Attachement Theory Lens, „International Scholary Research Network” 2012, t. 2012, Article ID 134541, 6 pages.
 
4.
Bandura A., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
5.
Clark R.D., Shields G., Family comunication and deliquency, „Adolescence” 1997, t. 32, nr 125.
 
6.
Contreas L., Molina V., Cano M., In search of psychosocial variables linked to the recidism in young offenders, „The European Journal of Psychology Applied to Legal Context” 2011, nr 1(3).
 
7.
Cudak H., Zaburzenie struktury rodziny jako konsekwencja makrospołecznych uwarunkowań, „Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2(4).
 
8.
Czechowska-Bieluga M., Mazur A., Działania pracownika socjalnego na rzecz rodziny z przemocą, [w:] A. Lewicka-Zelent (red.), Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne, Diffin, Warszawa 2017.
 
9.
Dembo R., Wansley Walters B.A., Innovative Approaches to Identifying and Responding to Needs of High Risk Youth, „Substane Use & Misuse” 2003, t. 38(11–13).
 
10.
van Domburgh L., Doreleijers Th., Geluk Ch., Vermeiren R., Correlates of self-reported offending in children with a first police contact from distinct socio-demographic and ethnic groups, „Child and Adolescent Psychiatry and Menthal Health” 2011, nr 5(22).
 
11.
Elgar F.J., Knight J., Worrall G.J., Sherman G., Attachement Characteristics and Behavioural Problems in Rural and Urban Juvenile Deliquents, „Child Psychiatry and Human Development” 2003, t. 36(1).
 
12.
Ellerman K., Communication Leeds of adolescent offenders, „Youth Studies Australia” 1994, t. 13, nr 4.
 
13.
Field D., Osobowość rodzinna, OW Logos, Warszawa 1996.
 
14.
Gaś Z., Rodzina a uzależnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 
15.
Gierowski J.K., Czynniki ryzyka i opiniowanie przemocy u adolescentów, „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii” 2005, nr 2.
 
16.
Goleman D., Psychologia społeczna, Media Rodzina, Poznań 2007.
 
17.
Henggeler S.C., McKee E., Bourduin Ch.M., Is there a Link Between Maternal Neglect and Adolescent Deliquency?, „Journal of Clinical Psychology” 1998, t. 18, nr 3.
 
18.
Hołyst B., Skala Prognostyczna do oceny ryzyka podjęcia zachowań przestępczych – indywidualna predykcja kryminologiczna, „Probacja” 2013, nr 1.
 
19.
Ibade I., Jaureguizar J., Bentler P.M., Risk Factors for Child-to-Parent Violence, „Journal of Family Violence” 2013, nr 28.
 
20.
Iwaniec D., Emocjonalne krzywdzenie dzieci, „Dziecko Krzywdzone” 2012, nr 2(49).
 
21.
Jędrzejko M., Janusz M., Walancik M., Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uzależnienia, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Warszawa – Dąbrowa Górnicza 2013.
 
22.
Katz R., Buliding the Foundation for a Side – by Side Explanatory Model: A General Theory of Crime, The Age – Graded Life Course Theory, and Attachement Theory. „Western Criminology Review” 1999, por. źródło: http://www.wersterncriminology... [dostęp: 19.02.2016].
 
23.
Kawula S., Kształt rodziny współczesnej – szkice familiologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
24.
Kiliszek E., Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2013, nr 21.
 
25.
Kodeks Karny (Dz. U. z 2016, poz. 1137).
 
26.
Komorowska-Pudło M., Wychowanie w Rodzinie czy przemoc? Przejawy toksycznej pedagogiki rodzinnej i jej skutki w aspekcie typów rodziny D. Fielda, „Kwartalnik Naukowy” 2013, nr 4(16).
 
27.
Kotlarska-Michalska A., Praca socjalne w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny, [w:] A. Żukiewicz (red.), Asystent rodziny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania.
 
28.
rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
29.
Kowalik S., Brzeziński J., Diagnoza kliniczna, [w:] H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
 
30.
Kwak A., Współczesna rodzina – czy tylko problem struktury zewnętrznej, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane probelmy, Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2015.
 
31.
LeBlanck M., Self-Brown Sh., Shepard D., Kelley M.L., Buffering the effects of violence:communication and problem solving skills as prptective factors for adolescent exposed to violence, „Journal of Community Psychology” 2011, nr 3(39).
 
32.
Mulder E., Brand E., Bullens R., Van Marle H., A classification of risk factors in serious juvenile offenders and the realtion between patterns of risk factors and recidivism, „Criminal Behaviour and Mental Health” 2010, nr 20.
 
33.
Murray J., Farrington D.P., Parental Imprisonment: Effects on Boys’ antisocial behaviour and delinquency through the life course, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2005, nr 46(12).
 
34.
Niewiadomska I., Stanisławczyk P., Narkotyki, Uzależnienia fakty i mity, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004.
 
35.
Nowakowska-Bartłomiejczyk D., Rusinkiewicz J., Szkolna diagnoza i skuteczne działania na rzecz dzieci doświadczających przemocy w rodzinie, [w:] A. Lewicka-Zelent (red.), Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne, Diffin, Warszawa 2017.
 
36.
Okulicz-Kozaryn K., Bobrowski K., Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniem problemowym, „Alkoholizm i Narkomania” 2008, nr 2(21).
 
37.
Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1986 (1981).
 
38.
Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996.
 
39.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo APS, Warszawa 2000.
 
40.
Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Wydawnictwo WSP Rzeszów, Rzeszów 2000.
 
41.
Radochoński M., Wybrane zagadnienia psychopatologii w ujęciu systemowej koncepcji rodziny, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, t. 10.
 
42.
Reichertz D., Frankel H., Family environments and problematic adolescents. Toward an empirically based typology, „Community Alternatives” 1990, nr 2.
 
43.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1245).
 
44.
Ryś M., Konflikty w rodzinie, CMPPP, Warszawa 1998.
 
45.
Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, CMPPP, Warszawa 2000.
 
46.
Shears J., Robinson J., Emde R., Fathering Relationships and Their associations with Juvenile Delinquency, „Infant Mental Health Journal” 2002, t. 23(1–2).
 
47.
Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPPP, Warszawa 2000.
 
48.
de Tchórzewski A., Miłość, nadzieja, odpowiedzialność warunkiem więzi w rodzinie, [w:] A. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
49.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 
50.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z dnia 26 października 1982 r., Nr 35, poz. 230).
 
51.
Ustawa o zapobieganiu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 29 lipca 2005, Nr 180, poz. 1493 z zm.).
 
52.
Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 
53.
Wojnarska A., Efektywna komunikacja w zapobieganiu przemocy, [w:] E. Borys, J. Frankowiak, L. Wilian-Horla (red.), Psychopedagogiczne konteksty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, „Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM”, z. 3: „Konteksty Przemocy”, Olsztyn 2017.
 
54.
Wojnarska A., Kompetencje komunikacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
 
55.
Zazzo R., Przywiązanie – ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top