The Families Which Needed Support During the Second Republic
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20 15-328 Białystok
 
 
Submission date: 2013-01-01
 
 
Final revision date: 2013-06-30
 
 
Acceptance date: 2013-06-30
 
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Corresponding author
Agata Samsel   

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20 15-328 Białystok
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):235-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research done at the time proved that the main reason for families failing to fulfil their basic roles was poverty. Having little education was the other one. Once the causes of the phenomena were discovered it became possible to work out and take certain actions within a new, planned, and deliberate social policy. The government help, which was initially mainly financial and not efficient enough, was replaced by more long distance actions. The actions were aimed at improvement of the living standard of the poorest and preventing the rising of unwanted social needs. Some new forms of social support appeared. Some of them were seldom or never used before. Among them there were health care, psychological support, childcare support, and education of children and adults. The range of the actions taken was not wide enough to fulfil all the social needs. On the other hand, taking the amount of problems of the new country into consideration, the achievements of the social policy at the time were remarkable.
 
REFERENCES (45)
1.
Baranowska J. (red.), Oświata pozaszkolna Samorządu m. st. Warszawy, Warszawa 1930.
 
2.
Bujak-Boguska S., Z mroków niedoli matki i dziecka na wsi, „Młoda Matka” 1928/1929, nr 14.
 
3.
Chałasiński J., Młode pokolenie chłopów, t. 1, Warszawa 1938.
 
4.
Dębicki Z., Wpływ czynników ekonomicznych na życie rodzinne, „Rodzina” 1922, z. 2.
 
5.
Gromski M. (oprac.), Stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem: organizacja i prowadzenie, Warszawa 1926.
 
6.
Jadwidzyk H., Sprawa mieszkaniowa, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 12.
 
7.
Jakubiak K., Badania naukowe nad rodziną oraz problematyka wychowania rodzinnego w literaturze pedagogicznej II Rzeczypospolitej, [w:] K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995.
 
8.
Jakubiak K. (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995.
 
9.
Kobrzyński J., Materiały I Kongresu Mieszkaniowego, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 2.
 
10.
Kulesza S.B., Praca opiekuna społecznego a opieka nad dzieckiem, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 3.
 
11.
Librachowa M. (red.), Dziecko wsi polskiej: próba charakterystyki, Warszawa 1934.
 
12.
Librachowa M., Socjologia wychowania i pedagogika, „Ruch Pedagogiczny” 1927, nr 1.
 
13.
Łoziński E., Stankiewicz S., Ustawy i najważniejsze rozporządzenia dotyczące organizacji oświaty i szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1: rok 1917–1920, Lwów – Warszawa 1922.
 
14.
Majewska A., Warunki życia dzieci bezrobotnych na Woli, [w:] H. Radlińska (red.), Społeczne przyczyny niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1937.
 
15.
Mauersberg S., Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej: społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty, Wrocław 1988.
 
16.
Mauersberg S., Oświata pozaszkolna, [w:] J. Miąso (red.), Historia wychowania wiek XX, t. 1, Warszawa 1986.
 
17.
Miąso J. (red.), Historia wychowania wiek XX, t. 1, Warszawa 1986.
 
18.
Oderfeldówna A., Młodzież przedmieścia: z badań ankietowych na Ochocie, Warszawa 1937.
 
19.
Opieka nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej, Komitet Polski Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem, Warszawa 1928.
 
20.
Parzyńska M., Pomoc kobiecie – pomocą dla rodziny, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 6.
 
21.
Radlińska H., Oświata i kultura wsi polskiej: wybór pism, Warszawa 1979.
 
22.
Radlińska H., (red.), Społeczne przyczyny niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1937.
 
23.
Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Miłosierdzie i praktyka: społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.
 
24.
Robakiewiczowa M., Pomoc matce nieślubnej i opuszczonej, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 6.
 
25.
„Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej” 1928.
 
26.
Rosalska M., Katolickie uniwersytety ludowe wobec przemian współczesnej wsi polskiej, Poznań 2004.
 
27.
Rowid H., O środowisku wychowawczym, „Ruch Pedagogiczny” 1932, nr 1.
 
28.
Rowid H., Środowisko i jego funkcja wychowawcza w związku z programem nauki, Kraków 1935.
 
29.
Samsel A., Świat zabaw dziecka wiejskiego w II Rzeczypospolitej, [w:] D. Żołądź-Strzelczyk i K. Kabacińska (red.), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań 2010.
 
30.
Samsel A., Rodzina jako środowisko wychowawcze w okresie II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2009, nr 1–2.
 
31.
Samsel A., Wychowanie w rodzinie chłopskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] S. Walasek i L. Albański (red.), Wychowanie w rodzinie: przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, t. 1, Jelenia Góra 2011.
 
32.
Stachnik S., Rozwój szkolnictwa powszechnego w odrodzonej Polsce, „Piast” 1922, nr 38.
 
33.
Starczewski J., Geneza Ośrodków Zdrowia i Opieki, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 12.
 
34.
Starczewski J., W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 5.
 
35.
Starczewski J., Znaczenie pracy opiekunów społecznych, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 3.
 
36.
Steinbokówna E., Współpraca domu ze szkołą, Lwów – Warszawa 1930.
 
37.
Stelmer J., Kursy przysposobienia obywatelskiego, Warszawa 1928.
 
38.
Stelmer J., Niedzielne szkoły społeczno-obywatelskie, Warszawa 1926.
 
39.
Śliwińska-Zarzecka M., Praca zarobkowa kobiet a życie rodzinne, [w:] Rodzina: pamiętnik I Katolickiego Studium o Rodzinie, Poznań 1936.
 
40.
Walasek S., Albański L. (red.), Wychowanie w rodzinie: przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, t. 1, Jelenia Góra 2011.
 
41.
Wiktor J., Uniwersytety ludowe, „Przegląd Oświatowy” 1929, nr 2.
 
42.
Wójcik M., Kształtowanie się polskiej pedagogiki rodzinnej w latach 1918–1939, Katowice 1998.
 
43.
Zych A., Demograficzne i indywidualne starzenie się, Kielce 2001.
 
44.
Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001.
 
45.
Żołądź-Strzelczyk D., Kabacińska K. (red.), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań 2010.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top