Living conditions of Warsaw working families in the Second Polish Republic as determinants of socialization and the upbringing of the young generation
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 91-408 Lodź, Polska
 
 
Submission date: 2018-08-31
 
 
Final revision date: 2018-12-06
 
 
Acceptance date: 2018-12-06
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Małgorzata Krakowiak   

Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 91-408 Lodź, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):137-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The article is devoted to the problems of existence of Warsaw working families during the inter-war period. The aim of this content is showing the living conditions and their impact on the processes of socialization and the raising of the young generation of the proletariat. The analyzed material comes from surveys conducted by the Institute of Social Economy describing the situation in the capital in the 1920s and 1930s. The collected data concentrates on issues related to the socio-economic situations of Warsaw residents. From the discussed problems of the family’s functioning, those problems directly influencing the upbringing and socialization of the youngest were selected. The most important ones are: the housing situation, nutritional problems, hygiene conditions, education, socio-cultural life and employment at a young age. Methods: The analysis of the acquired materials used the microhistorical research method, applied in relation to family history. Results: As a result of the analysis it was found that the situation of capital residents in the inter-war period was difficult. The transmission of norms and values in working-class families was determined by the conditions of existence. The material status of the family influenced their living situation: poor housing conditions and insufficient resources to provide food were the everyday life of the majority of working-class families. Conclusions: The analysis of source materials leads to the conclusions that: — low awareness of hygiene contributed to the spread of diseases in this environment — despite the general schooling obligation, a large proportion of Warsaw children and young people did not attend school and, as a result,illiteracy grew; — the bad economic situation increased the need to work from a very young age, which was another problem which brought social consequences.
 
REFERENCES (31)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Balsigerowa M. (oprac.), Społeczne skutki bezrobocia wśród fizycznych pracowników przemysłowych m. st. Warszawy w świetle ankiety z roku 1932/3, Wydawnictwo PTPS, Warszawa 1932.
 
3.
Bołdyrew A., Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Warunki życia i normy wychowania, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VII (1/2013).
 
4.
Bołdyrew A., Wychowanie i socjalizacja dzieci i młodzieży w łódzkich rodzinach robotniczych w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan (red.), Rodzina – historia i współczesność, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2017.
 
5.
Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
 
6.
Domańska E., Mikrohistorie. Spotkanie w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 
7.
Durko J., W pracy i w walce. Wspomnienia robotników warszawskich z przełomu XIX i XX wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
 
8.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1922, nr 40 poz. 334.
 
9.
Gawin M., Plaża jako obraz kultury. Bilet do nowoczesności. O kulturze polskiej w wieku XIX/XX wieku, Teologia Polityczna, Warszawa 2014.
 
10.
Gawin M., Kobieta na plaży. Przemiany modelu seksualności kobiecej w latach międzywojennych, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i kultura czasu wolnego, t. 7, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 
11.
Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo Polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 
12.
Jaśkiewicz A., W walce o godność człowieczą..., „Nowe Tory” 1910 nr 1.
 
13.
Jarosz-Nojszewska A., Ochrona pracy młodocianych w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] P. Grata (red.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XIX wieku, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 
14.
Jelonek A. (oprac.), Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach 1810–1955, IGiPZ PAN, Warszawa 1956.
 
15.
Kobrzyński J., I Polski Kongres Mieszkaniowy, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 2.
 
16.
Krahelska H., Pruss S., Życie bezrobotnych. Badania ankietowe, Wydawnictwo Instytutu Spraw Społecznych, Warszawa 1933.
 
17.
Krzywicki L. (oprac.), Pamiętniki Bezrobotnych nr 1–57, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1933.
 
18.
Krzywicki L., Warunki życia robotniczego w Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskiem w świetle ankiet 1927 roku, J. Burian, Warszawa 1929.
 
19.
Landau L., Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1936.
 
20.
Librachowa M., Socjologia wychowania i pedagogika, „Ruch Pedagogiczny” 1927, nr 1.
 
21.
Ludność i powierzchnia Warszawy w latach 1921–2008, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2009.
 
22.
Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1939.
 
23.
Minkowska A., Rodzina bezrobotna. Na podstawie ankiety 1932 roku, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1935.
 
24.
Oderfeldówna A., Młodzież przedmieścia. Z badań ankietowych na Ochocie, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1938.
 
25.
Roszkowski W., Historia Polski 1914–1990, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 
26.
Samsel A., Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej – jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VII (1/2013).
 
27.
Samsel A., Rodzina jako środowisko wychowawcze w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2009, nr 1.
 
28.
Sowa A.L., Brzoza C., Historia Polski 1918–1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
 
29.
Zdanowski A., Warunki mieszkaniowe w okresie kryzysu i bezrobocia, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1936.
 
30.
Żarnowska A., Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
 
31.
Żarnowska A., Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy 1985.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top