Social support and self-esteem of youngsters from incomplete families
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2018-10-14
 
 
Final revision date: 2018-10-20
 
 
Acceptance date: 2018-10-20
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
Corresponding author
Agnieszka Bochniarz   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;20(1):59-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the present study is to determine the relationship between social support and self-esteem of young people raised by single parents in comparison with their peers raised in complete families. Method: The methods which have been used is diagnostic survey including two techniques – The Norbeck Social Support Questionnaire and Rosenberg Self-Esteem Scale in Polish adaptation of I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek and M. Łaguna. Results: The results of the conducted research showed the difference between young persons raised by single parents and those raised by both parents in terms of intensity of social support and self-esteem. It turned out that the support received by young people from incomplete families is significantly lower compared to those perceived by young people from complete families. In addition, the obtained results show that adolescents from single-parent families have considerably lower self-esteem than adolescents from complete families. Conclusions: Difficult life situations such as lack of one of the parents can lead to a decrease in the level of self-esteem of youngsters. For this reason it is important that they have a support network, that is, people from their closest environment who help them to build a positive self-image as they create conditions which allow them to overcome stressors and satisfy the need for security.
 
REFERENCES (27)
1.
Balcerzak-Paradowska, B. (red.) (2014). Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Bolger, N., Zuckerman, A., Kessler, R.C. (2000). Invisible support and adjustment to stress. Journal of Personality & Social Psychology, 79(6).
 
3.
Branden, N. (2012). 6 filarów poczucia własnej wartości. Łódź: Feeria.
 
4.
Cohen, S. (2004). Social Relationships and Health. American Psychologist, 59(8), 676-684. DOI: 10.1037/0003-066X.59.8.676.
 
5.
Cudak, H. (2011). Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze. Pedagogika Rodziny,1(2).
 
6.
Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar: Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
7.
Heszen, I., Sęk, H. (2008). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 
8.
Kirenko, J., Byra, S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
9.
Kirenko, J. Sarzyńska, E. (2010). Bezrobocie: Niepełnosprawność: Potrzeby. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
10.
Kirenko, J., Wiatrowska, A. (2015). Otyłość: Przystosowanie i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
11.
Leary, M. (2003). Wywieranie wrażenia na innych. Gdańsk: GWP.
 
12.
Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
13.
Majewicz, P. (2002). Obraz samego siebie a zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
14.
Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka: Charakterystyka okresów życia człowieka. warszawa: PWN.
 
15.
Olejnik, U. (2018). Postawy zdystansowania i tolerancyjności a zasoby osobiste młodzieży słabowidzącej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
16.
Pankowska, D. (2008). Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
17.
Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 
18.
Reber, A.S. (1985). Dictionary of Psychology. London: Penguin Books.
 
19.
Racław, M., Trawkowska, D. (2013). Samotne rodzicielstwo: Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
20.
Rydz, S. (2014). Samotne rodzicielstwo. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.
 
21.
Sarason,  I.G., Levine, H.M., Basham, R.B., Sarason, B.R. (1983). Assessing social support. The Social Support Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 127-139. DOI: 10.1037/0022-3514.44.1.127.
 
22.
Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.
 
23.
Sikora, R. (2012). Wsparcie społeczne i radzenie sobie ze stresem a depresyjność młodzieży. Psychologia Rozwojowa,17(2).
 
24.
Siudem, A., Siudem, I. (2008). Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci. Lublin: Biuro projektu @lter Ego.
 
25.
Strzelecki Z. [i in.] (2012). Sytuacja demograficzna Polski: Raport 2011–2012. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
26.
Wojciszke, B. (2004). Człowiek wśród ludzi: Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.
 
27.
Wosik-Kawala, D. (2007). Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top