Digital immigrants as agents of technological initiation of digital natives. A few thoughts on challenges regarding modern digital education
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-527 Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2022-08-30
 
 
Final revision date: 2022-12-19
 
 
Acceptance date: 2022-12-19
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Alicja Mironiuk   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):191-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Despite being digital immigrants, parents are still the most important agents of their children’s digital initiation and further patterns of technology usage. Even though parents are aware of the problem of phonology, they still provide technology to their children. On the other hand, not knowing technology would be unlikely for children nowadays. In the light of these considerations, constructive introduction of new technologies to children’s lives is one of the most important challenges of modern upbringing. Aim. The main goal of this article is to present the results of analysis of the newest research regarding usage of new technologies by Polish children. The analysis was focused on parents’ perception of the usage of technologies by their children, and the way in which they provide mobile devices to the young ones. This analysis is a starting point for searching strategies and guidance for upbringing in the era of the digital revolution. Materials and methods. This review article consists of a comparative analysis of most recent Polish research: The Usage of Mobile Devices by Small Children in Poland [Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce] (2015), 2019 study by Aleksandra Gralczyk, and Toddler in Net – the Phenomenon of the Usage of Mobile Devices by Children aged 0 to 6 Years (2021) [Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat]. In a study conducted in 2021, only the quantitative part was analysed. Results. The results show a paradox – despite being concerned by threats arising from the usage of technology, parents still provide mobile devices to their children. The majority of parents accompany their children throughout using the mobile devices, however, it is justifi ed by the need for control, not the willingness of participation in media engagement. Moreover, parents often use mobile devices as a “technology nanny” which keeps children occupied when adults are busy.
 
REFERENCES (18)
1.
Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 
2.
Bennett, S. (2012). Digital Natives [Cyfrowi tubylcy]. W: Z. Yan (red.), Encyclopedia of Cyber Behavior [Encyklopedia zachowań cybernetycznych] (t. 1, ss. 212-219). Hershey: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-4666-0315-8.ch018.
 
3.
David, H. (2022). Digital immigrants, digital natives and digital learners: where are we now? [Cyfrowi imigranci, cyfrowi tubylcy i cyfrowi uczący się: z czym mamy do czynienia?]. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 10(2), 159-172. DOI:10.17478/jegys.1090172.
 
4.
De Mol, J., Buysse, A. (2008). The phenomenology of children’s influence on parents [Fenomenologia wpływu dzieci na rodziców]. Journal of Family Therapy, 30(2), 163-193. DOI: 10.1111/j.1467-6427.2008.00424.x.
 
5.
Gralczyk, A. (2019). Smartphone and tablet in the everyday life of preschool children: Impact and educational options in the opinion of parents and teachers of kindergarten [Smartfon i tablet w codzienności dzieci w wieku przedszkolnym: Wpływ i potencjał edukacyjny w opiniach rodziców oraz nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym]. Social Communication. Online Journal, 2(19), 85-102. DOI: 10.2478/sc-2019-0012.
 
6.
Hojnacki, L. (2013). Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej. Dlaczego i jak – wprowadzenie. W: P. Plichta, J. Pyżalski (red.), Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej (ss. 41-63). Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 
7.
Jędrzejko, M., Morańska, D. (2013). Cyfrowi tubylcy: Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych. Dąbrowa Górnicza – Warszawa: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 
8.
Jędrzejko, M., Kasprzak, K., Taper, A., Szwedzik, A., Bębas, S. (2017). Wprowadzenie: Młode pokolenie w świecie technologii cyfrowych: Metodologiczne założenia badań. W: S. Bębas, M. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy (ss. 11-40). Warszawa – Milanówek: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
9.
Jędrzejko, M., Taper, A. (2017). Wielka sieć – fenomen zjawiska i jego wielowymiarowe wpływy: 22 fakty na XXI wiek. W: S. Bębas, M. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy (ss. 122-151). Warszawa – Milanówek: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
10.
Rowicka, M., Bujalski, M. (2020). Raport z badania: Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0–6 lat. Pobrane z: https://www.uzaleznieniabehawi... [Pobrano 06.11.2023].
 
11.
Plebańska, M. (2020). Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (ss. 37-42). Warszawa: EduAkcja.
 
12.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants [Cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci]. On the Horizon, 9(5), 1-6. DOI:10.1108/10748120110424816.
 
13.
Prensky, M. (2010). Teaching digital natives: Partnering for real learning [Nauczanie cyfrowych tubylców: Partnerstwo dla prawdziwego uczenia się]. Thousand Oaks: Corwin.
 
14.
Shapiro, J. (2020). Nowe cyfrowe dzieciństwo: Jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie. Warszawa: Grupa Wydawnicza Relacja.
 
15.
Stevens, R., Penuel, W. R. (2010). Studying and fostering learning through joint media engagement [Studiowanie i wspieranie uczenia się poprzez wspólne zaangażowanie mediów]. Paper presented at the Principal Investigators Meeting of the National Science Foundation’s Science of Learning Centers [Artykuł przedstawiony na Spotkaniu Głównych Badaczy w Centrach Nauki Narodowej Fundacji Nauki], Arlington, VA.
 
16.
Takeuchi, L., Stevens, R. (2011). The new coviewing: Designing for learning through joint media engagement [Nowe współoglądanie: Projektowanie edukacji przez wspólne zaangażowanie medialne]. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p... [Pobrano 06.11.2023].
 
17.
Watson, I. R. (2013). Digital natives or digital tribes? [Cyfrowi tubylcy czy cyfrowe plemiona?]. Universal Journal of Educational Research, 1(2), 104-112. DOI: 10.13189/ujer.2013.010210.
 
18.
Wells, G. (1999). Dialogic Inquiry: Towards a Sociocultural Practice and Theory of Education [Dochodzenie dialogowe. Ku praktyce socjokulturowej i teorii edukacji]. New York: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511605895.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top