Homeschooling – the idea and one of its forms of realization on the example of the activities of the ParoKrok Foundation
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2023-11-01
 
 
Final revision date: 2023-11-29
 
 
Acceptance date: 2023-11-29
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Anna Sobczak   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):221-236
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Homeschooling is an alternative to school education. Its fundamental assumption is that children do not attend classes at school and they are taught by their parents at home. However, currently there is a wide range of possibilities for carrying out homeschooling. Aim. The purpose of this article is to draw attention to the various forms that homeschooling for children can take today and to describe the educational activities of one of the foundations in Poznan, which within the framework of the created “microclasses” conducts classes for children fulfilling compulsory schooling outside school. Materials and methods. The paper uses the method of analysis and synthesis of subject literature sources. Results. The idea of homeschooling is gaining popularity among parents, and technological advances and social changes allow for various forms of its achievement. An excellent example is the activity of the ParoKrok Foundation, which conducts classes for children in homeschooling at the elementary school level in accordance with the Ministry of Education and Science’s core curriculum. The organization implements education that prepares children for annual classification exams using the project method of combining elements of various subjects. It also focuses on relationships and the development of pupils’ interests. Conclusion. Homeschooling, which parents are increasingly opting for, can bring many benefits, especially for children and their achievements. Therefore, it is worth expanding the social and political discourse on homeschooling. Non-governmental organizations and their relevant activities can be a support for families in homeschooling. The ParoKrok Foundation’s educational project targeting homeschoolers is a valuable example of this.
 
REFERENCES (40)
1.
Abuzandah, S. (2020). History of homeschooling [Historia edukacji domowej]. American Journal of Humanities and Social Sciences, 4(11), 2–15.
 
2.
Anulak, A., Anulak, Z. (2009). Nasza edukacja domowa. W: M. Zakrzewska, P. Zakrzewski (red.), Edukacja domowa w Polsce: Teoria i praktyka (ss. 5–15). Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.
 
3.
Balkhair, A. A. (2020). COVID-19 pandemic: A new chapter in the history of infectious diseases [Pandemia COVID-19: Nowy rozdział w historii chorób zakaźnych]. Oman Medical Journal, 35(2), 1–2. DOI: 10.5001/omj.2020.41.
 
4.
Barrett DeWiele, C.E., Edgerton, J.D. (2016). Parentocracy revisited: Still a relevant concept for understanding middle class educational advantage [Powrót do parentokracji: Wciąż istotna koncepcja dla zrozumienia przewagi edukacyjnej klasy średniej]. Interchange, 47, 189–210. DOI: 10.1007/s10780-015-9261-7.
 
5.
Bartholet, E. (2020). Homeschooling: Parent rights absolutism vs. child rights to education & protection [Edukacja domowa: Absolutyzm praw rodzicielskich a prawa dziecka do edukacji i ochrony]. Arizona Law Review, 62(1), 1–80. DOI: 10.2139/ssrn.3391331.
 
6.
Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja: Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
7.
Brewer, T.J. (2021). Homeschooling: A guidebook of practices, claims, issues, and implications [Edukacja domowa: Przewodnik po praktykach, twierdzeniach, zagadnieniach i implikacjach]. Leiden: Brill.
 
8.
Budajczak, M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
9.
Budajczak, M. (2021). Edukacja domowa wobec pierwszych „fal” plagi XXI wieku. Studia z Teorii Wychowania, 3(36), 23–34. DOI: 10.5604/01.3001.0015.4815.
 
10.
Conway, S. (1997). The reproduction of exclusion and disadvantage: Symbolic violence and social class inequalities in "parental choice” of secondary education [Reprodukcja wykluczenia i niekorzystnej sytuacji: Przemoc symboliczna i nierówności klas społecznych w „wyborze rodziców” w zakresie edukacji średniej]. Sociological Research Online, 2(4). DOI: 10.5153/sro.129.
 
11.
Frasunkiewicz, E. (2022). „Ucieczka z systemu”: Edukacja domowa z perspektywy rodziców dzieci szkolnych. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(55), 166–181. DOI: 10.26881/pwe.2022.55.12.
 
12.
Fundacja ParoKrok [profil] (2022). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.facebook.com/parok....
 
13.
Fundacja ParoKrok [profil] (2023a). Pobrane 27.12.2023 z: https://www.facebook.com/parok....
 
14.
Fundacja ParoKrok [profil] (2023b). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.facebook.com/parok....
 
15.
Fundacja ParoKrok [profil] (2023c). Pobrane z: https://www.facebook.com/parok....
 
16.
Fundacja ParoKrok [profil] (2023d). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.facebook.com/parok....
 
17.
Giercarz-Borkowska, M. (2022). Edukacja domowa: Od tradycji ku współczesności. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
18.
Gmerek, T. (2003). Kapitalizm, edukacja, nierówność społeczna (teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa). W: T. Gmerek (red.), Edukacja i stratyfikacja społeczna (ss. 97–123). Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
 
19.
Gmerek, T. (2011). Edukacja i nierówności społeczne: Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji. Kraków: Impuls.
 
20.
Heuer, W., Donovan, W. (2017). Homeschooling: The ultimate school choice [Edukacja domowa: Najlepszy wybór szkoły]. White Paper, 170. Pobrane 05.03.2024 z: https://files. eric.ed.gov/fulltext/ED588847.pdf.
 
21.
Icmi, A.A.N., Suryono, Y. (2019). The role of homeschooling in the modern era [Rola edukacji domowej we współczesnej erze]. KnE Social Sciences, 511–518. DOI: 10.18502/kss.v3i17.4678.
 
22.
Jankowska, M. (2017). Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju. Fides et Ratio, 4(32), 45–64.
 
23.
Jeynes, W. H. (2016). Homeschooling: The ultimate personalized environment [Edukacja domowa: Najlepsze spersonalizowane środowisko]. W: M. Murphy, S. Redding, J. Twyman (red.), Handbook on personalized learning for states, districts, and schools (ss. 99–113). Philadelphia, PA: Temple University, Center on Innovations in Learning.
 
24.
Kunzman, R., Gaither, M. (2013). Homeschooling: A comprehensive survey of the research [Edukacja domowa: Kompleksowy przegląd badań]. Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 2(1), 4–59.
 
25.
Medlin, R.G. (2000). Home schooling and the question of socialization [Edukacja domowa a kwestia socjalizacji]. Peabody Journal of Education, 75(1/2), 107–123. DOI: 10.1207/S15327930PJE751&2_7.
 
26.
Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
27.
Mikiewicz, P. (2008). Dlaczego elitarne szkoły nie znikną?: O nieusuwalności nierówności społecznych w edukacji. Rocznik Lubuski, 34(1), 13–25.
 
28.
Moraczewska, B. (2013). Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji: Konieczność czy ekstrawagancja?. Studia Gdańskie, 10, 351–364.
 
29.
Neuman, A., Guterman, O. (2017). Homeschooling is not just about education: Focuses of meaning [Edukacja domowa to nie tylko edukacja: Ukierunkowanie na znaczenie]. Journal of School Choice, 11(1), 148–167. DOI: 10.1080/15582159.2016.1262231.
 
30.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (2023). Dz. U. 2023.900. Pobrane 05.03.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
31.
Orwat, K. (2021). Droga w nieznane?: Edukacja domowa dla początkujących. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 
32.
Pankowska, D. (2008). Podłoga ważniejsza od ucznia, czyli o ukrytym programie szkoły. Psychologia w Szkole, 3, 29–38.
 
33.
Poruszek, M. (2020). Edukacja domowa – ucieczka od zdalnego nauczania czy społeczno-wychowawcza potrzeba?. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 17–31. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8502.
 
34.
Ray, B.A. (2017). Review of research on homeschooling and what might educators learn? [Przegląd badań nad nauczaniem domowym i czego mogą nauczyć się nauczyciele?]. Pro-Posições, 28(2), 85–103. DOI: 10.1590/1980-6248-2016-0009.
 
35.
Rękosiewicz, M., Choina, E., Chojnacka, M., Hoffman, M., Izbaner, M., Izydorczyk, K., Kluczyk, K., Kulessa, J., Łazarów, N., Rusnak, D., Sakrajda, M., Walkowiak, M., Wieczór, M., Żelichowska, D. (2022). Psychologiczne uwarunkowania podejmowania edukacji domowej. Kultura i Edukacja, 1(135), 86–103. DOI: 10.15804/kie.2022.01.05.
 
36.
Uzyskaj zgodę na edukację domową (2023). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.gov.pl/web/gov/uzy....
 
37.
Sielska, A. (2016). Edukacja domowa a obowiązek szkolny na przykładzie Polski i Niemiec: Analiza ekonomiczna obu form nauczania. Ogrody Nauk i Sztuk, 6, 207–214. DOI: 10.15503/onis2016.207.214.
 
38.
Skibska, J. (2013). Podmiotowość dziecka w procesie edukacji – idea pedagogiki Janusza Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznej. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra – uwarunkowania współczesnej edukacji (ss. 339–346). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 
39.
Szafrańska, A., Pawlak J. (2020). W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka: Edukacja domowa z perspektywy rodziców. Przegląd Pedagogiczny, 1, 203–218. DOI: 10.34767/PP.2020.01.12.
 
40.
Van Pelt, D.N. (2015). Home schooling in Canada: The current picture – 2015 edition [Edukacja domowa w Kanadzie: Aktualny obraz – edycja 2015]. Vancouver: Barbara Mitchell Centre for Improvement in Education. Fraser Institute.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top