Edukacja domowa – idea i jedna z form jej realizacji na przykładzie działalności Fundacji ParoKrok
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-11-2023
 
 
Data akceptacji: 29-11-2023
 
 
Data publikacji online: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Sobczak   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):221-236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Edukacja domowa stanowi alternatywę dla kształcenia szkolnego. Jej fundamentalnym założeniem jest nieuczęszczanie dzieci na lekcje w szkole i nauczanie ich przez rodziców w domu. Obecnie można wskazać na szeroki wachlarz możliwości realizowania edukacji domowej. Cel. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na różnorodne formy, jakie dzisiaj może przybierać edukacja domowa dzieci, i opisanie działalności edukacyjnej jednej z poznańskich fundacji, która w ramach tworzonych „mikroklas” prowadzi zajęcia dla dzieci realizujących obowiązek szkolny poza szkołą. Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę analizy oraz syntezy źródeł literaturowych. Wyniki. Idea edukacji poza szkołą zyskuje wśród rodziców na popularności, a postęp technologiczny oraz zmiany społeczne pozwalają na różnorodne formy jej realizowania. Doskonałym przykładem jest działalność Fundacji ParoKrok, która prowadzi zajęcia dla dzieci w edukacji domowej na poziomie szkoły podstawowej zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki. Organizacja ta realizuje edukację przygotowującą dzieci do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, wykorzystując metodę projektową, polegającą na łączeniu elementów różnych przedmiotów. Stawia także na relacje i rozwój zainteresowań uczniów. Wnioski. Edukacja domowa, na którą coraz częściej decydują się rodzice, może przynieść wiele korzyści, szczególnie dla dzieci i ich osiągnięć. Dlatego też warto poszerzać społeczny i polityczny dyskurs o edukacji domowej. Organizacje pozarządowe i ich odpowiednie działania mogą być wsparciem dla rodzin w edukacji domowej. Projekt edukacyjny Fundacji ParoKrok, skierowany do uczniów w edukacji domowej, stanowi tego ciekawy i wartościowy przykład.
 
REFERENCJE (40)
1.
Abuzandah, S. (2020). History of homeschooling [Historia edukacji domowej]. American Journal of Humanities and Social Sciences, 4(11), 2–15.
 
2.
Anulak, A., Anulak, Z. (2009). Nasza edukacja domowa. W: M. Zakrzewska, P. Zakrzewski (red.), Edukacja domowa w Polsce: Teoria i praktyka (ss. 5–15). Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.
 
3.
Balkhair, A. A. (2020). COVID-19 pandemic: A new chapter in the history of infectious diseases [Pandemia COVID-19: Nowy rozdział w historii chorób zakaźnych]. Oman Medical Journal, 35(2), 1–2. DOI: 10.5001/omj.2020.41.
 
4.
Barrett DeWiele, C.E., Edgerton, J.D. (2016). Parentocracy revisited: Still a relevant concept for understanding middle class educational advantage [Powrót do parentokracji: Wciąż istotna koncepcja dla zrozumienia przewagi edukacyjnej klasy średniej]. Interchange, 47, 189–210. DOI: 10.1007/s10780-015-9261-7.
 
5.
Bartholet, E. (2020). Homeschooling: Parent rights absolutism vs. child rights to education & protection [Edukacja domowa: Absolutyzm praw rodzicielskich a prawa dziecka do edukacji i ochrony]. Arizona Law Review, 62(1), 1–80. DOI: 10.2139/ssrn.3391331.
 
6.
Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja: Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
7.
Brewer, T.J. (2021). Homeschooling: A guidebook of practices, claims, issues, and implications [Edukacja domowa: Przewodnik po praktykach, twierdzeniach, zagadnieniach i implikacjach]. Leiden: Brill.
 
8.
Budajczak, M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
9.
Budajczak, M. (2021). Edukacja domowa wobec pierwszych „fal” plagi XXI wieku. Studia z Teorii Wychowania, 3(36), 23–34. DOI: 10.5604/01.3001.0015.4815.
 
10.
Conway, S. (1997). The reproduction of exclusion and disadvantage: Symbolic violence and social class inequalities in "parental choice” of secondary education [Reprodukcja wykluczenia i niekorzystnej sytuacji: Przemoc symboliczna i nierówności klas społecznych w „wyborze rodziców” w zakresie edukacji średniej]. Sociological Research Online, 2(4). DOI: 10.5153/sro.129.
 
11.
Frasunkiewicz, E. (2022). „Ucieczka z systemu”: Edukacja domowa z perspektywy rodziców dzieci szkolnych. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(55), 166–181. DOI: 10.26881/pwe.2022.55.12.
 
12.
Fundacja ParoKrok [profil] (2022). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.facebook.com/parok....
 
13.
Fundacja ParoKrok [profil] (2023a). Pobrane 27.12.2023 z: https://www.facebook.com/parok....
 
14.
Fundacja ParoKrok [profil] (2023b). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.facebook.com/parok....
 
15.
Fundacja ParoKrok [profil] (2023c). Pobrane z: https://www.facebook.com/parok....
 
16.
Fundacja ParoKrok [profil] (2023d). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.facebook.com/parok....
 
17.
Giercarz-Borkowska, M. (2022). Edukacja domowa: Od tradycji ku współczesności. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
18.
Gmerek, T. (2003). Kapitalizm, edukacja, nierówność społeczna (teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa). W: T. Gmerek (red.), Edukacja i stratyfikacja społeczna (ss. 97–123). Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
 
19.
Gmerek, T. (2011). Edukacja i nierówności społeczne: Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji. Kraków: Impuls.
 
20.
Heuer, W., Donovan, W. (2017). Homeschooling: The ultimate school choice [Edukacja domowa: Najlepszy wybór szkoły]. White Paper, 170. Pobrane 05.03.2024 z: https://files. eric.ed.gov/fulltext/ED588847.pdf.
 
21.
Icmi, A.A.N., Suryono, Y. (2019). The role of homeschooling in the modern era [Rola edukacji domowej we współczesnej erze]. KnE Social Sciences, 511–518. DOI: 10.18502/kss.v3i17.4678.
 
22.
Jankowska, M. (2017). Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju. Fides et Ratio, 4(32), 45–64.
 
23.
Jeynes, W. H. (2016). Homeschooling: The ultimate personalized environment [Edukacja domowa: Najlepsze spersonalizowane środowisko]. W: M. Murphy, S. Redding, J. Twyman (red.), Handbook on personalized learning for states, districts, and schools (ss. 99–113). Philadelphia, PA: Temple University, Center on Innovations in Learning.
 
24.
Kunzman, R., Gaither, M. (2013). Homeschooling: A comprehensive survey of the research [Edukacja domowa: Kompleksowy przegląd badań]. Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 2(1), 4–59.
 
25.
Medlin, R.G. (2000). Home schooling and the question of socialization [Edukacja domowa a kwestia socjalizacji]. Peabody Journal of Education, 75(1/2), 107–123. DOI: 10.1207/S15327930PJE751&2_7.
 
26.
Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
27.
Mikiewicz, P. (2008). Dlaczego elitarne szkoły nie znikną?: O nieusuwalności nierówności społecznych w edukacji. Rocznik Lubuski, 34(1), 13–25.
 
28.
Moraczewska, B. (2013). Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji: Konieczność czy ekstrawagancja?. Studia Gdańskie, 10, 351–364.
 
29.
Neuman, A., Guterman, O. (2017). Homeschooling is not just about education: Focuses of meaning [Edukacja domowa to nie tylko edukacja: Ukierunkowanie na znaczenie]. Journal of School Choice, 11(1), 148–167. DOI: 10.1080/15582159.2016.1262231.
 
30.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (2023). Dz. U. 2023.900. Pobrane 05.03.2024 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
31.
Orwat, K. (2021). Droga w nieznane?: Edukacja domowa dla początkujących. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 
32.
Pankowska, D. (2008). Podłoga ważniejsza od ucznia, czyli o ukrytym programie szkoły. Psychologia w Szkole, 3, 29–38.
 
33.
Poruszek, M. (2020). Edukacja domowa – ucieczka od zdalnego nauczania czy społeczno-wychowawcza potrzeba?. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 17–31. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8502.
 
34.
Ray, B.A. (2017). Review of research on homeschooling and what might educators learn? [Przegląd badań nad nauczaniem domowym i czego mogą nauczyć się nauczyciele?]. Pro-Posições, 28(2), 85–103. DOI: 10.1590/1980-6248-2016-0009.
 
35.
Rękosiewicz, M., Choina, E., Chojnacka, M., Hoffman, M., Izbaner, M., Izydorczyk, K., Kluczyk, K., Kulessa, J., Łazarów, N., Rusnak, D., Sakrajda, M., Walkowiak, M., Wieczór, M., Żelichowska, D. (2022). Psychologiczne uwarunkowania podejmowania edukacji domowej. Kultura i Edukacja, 1(135), 86–103. DOI: 10.15804/kie.2022.01.05.
 
36.
Uzyskaj zgodę na edukację domową (2023). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.gov.pl/web/gov/uzy....
 
37.
Sielska, A. (2016). Edukacja domowa a obowiązek szkolny na przykładzie Polski i Niemiec: Analiza ekonomiczna obu form nauczania. Ogrody Nauk i Sztuk, 6, 207–214. DOI: 10.15503/onis2016.207.214.
 
38.
Skibska, J. (2013). Podmiotowość dziecka w procesie edukacji – idea pedagogiki Janusza Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznej. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra – uwarunkowania współczesnej edukacji (ss. 339–346). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 
39.
Szafrańska, A., Pawlak J. (2020). W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka: Edukacja domowa z perspektywy rodziców. Przegląd Pedagogiczny, 1, 203–218. DOI: 10.34767/PP.2020.01.12.
 
40.
Van Pelt, D.N. (2015). Home schooling in Canada: The current picture – 2015 edition [Edukacja domowa w Kanadzie: Aktualny obraz – edycja 2015]. Vancouver: Barbara Mitchell Centre for Improvement in Education. Fraser Institute.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top