Personality and temperament types and stress coping strategies of mothers of children diagnosed with autism spectrum disorder
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Wydział Lekarsko-Dentystyczny, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Głuska 1, 20-439, Lublin, Polska
 
3
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, aleja IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce, Polska
 
4
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu, Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec, Polska
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-12-11
 
 
Final revision date: 2023-12-29
 
 
Acceptance date: 2023-12-29
 
 
Online publication date: 2023-12-31
 
 
Corresponding author
Justyna Cecylia Świerczyńska   

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(4):307-327
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction. Parents raising a child diagnosed with autism experience numerous challenges related to caring for the child, which impact the levels of stress they undergo. Aim. The aim of the study was to analyse the relationship between personality and temperament traits in mothers raising children diagnosed with disorders within the autism spectrum (AS D) and their stress coping strategies. The study also sought answers to the question of whether examined mothers, differing in personality and temperament types, significantly differ in their preferred stress coping strategies. Materials and methods. The study involved 58 women raising children with a medical diagnosis of disorders within the autism spectrum (acc. to DSM-5). Various research tools were applied in the study, such as a custom survey, the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS ), the adult version of the EAS -D Temperament Questionnaire, and the Polish adaptation of the 10-item Big Five Personality Inventory (TI PI-PL). Results and conclusion. The results of statistical analyses indicate the presence of statistically significant negative correlations between mothers’ personality factors such as extraversion and emotional stability and stress coping emotions-oriented strategies. Positive correlations were found between the temperament traits of the examined mothers – negative emotionality and stress coping strategies focused on emotions and avoidance. Based on the cluster analysis, two groups of mothers were identified: those with introverted/emotionally unstable/negative emotionality personality type and those with extraverted/emotionally stable/positive emotionality personality type, significantly differing in their preferred stress coping strategies. Personality traits of the examined women, such as increased introversion, shyness, and neuroticism are significantly correlated with a preference for stress coping strategies focused on emotions. Temperament traits of the examined women, such as a tendency to react with dissatisfaction, anger, and aggression (i.e., negative emotionality) are correlated with stress coping strategies focused on emotions and avoidance. Women with an introverted/emotionally unstable/negative emotionality personality type significantly more often employ stress coping strategies focused on emotions in stressful situations than do women with an extraverted/emotionally stable personality type.
 
REFERENCES (48)
1.
Amalia, P. M., Kumalasari, D. (2019). Openness to expericene, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism: Manakah yang Terkait dengan Mindful Parenting? [Otwartość na doświadczenie, Sumienność, Ekstrawersja, Ugodowość, Neurotyczność. Świadome rodzicielstwo?]. Jurnal Psikologi Ilmiah, 11(2), 158–167. DOI: 10.15294/intuisi.v11i2.22569.
 
2.
Banasiak, A. (2017). Stres rodzicielski matek dzieci z autyzmem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 19, 115–132. DOI : 10.14746/ikps.2017.19.07.
 
3.
Barroso, N. E., Mendez, L., Graziano, P. A., Bagner, D. M. (2018). Parenting stress through the lens of different clinical groups: A systematic review & meta-analysis [Stres rodzicielski przez pryzmat różnych grup klinicznych: przegląd systematyczny i metaanaliza]. Journal of Abnormal Child Psychology, 46(3), 449–461. DOI: 10.1007/s10802-017-0313-6.
 
4.
Batool, S. S., Khurshid, S. (2015). Factors associated with stress among parents of children with autism [Czynniki związane ze stresem u rodziców dzieci z autyzmem]. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 25(10), 752–756. DOI: 10.2015/JCPSP.752756.
 
5.
Baxter, C., Cummins, R. A., Yiolitis, L. (2000). Parental stress attributed to family members with and without disability: A longitudinal study [Stres rodzicielski przypisywany członkom rodziny z i bez niepełnosprawności: Studium podłużne]. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 25(2), 105–118. DOI: 10.1080/13269780050033526.
 
6.
Benson, P. R. (2014). Coping and psychological adjustment among mothers of children with AS D: an accelerated longitudinal study [Radzenie sobie i dostosowanie psychologiczne u matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: przyspieszone badanie podłużne]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(8), 1793–1807. DOI : 10.1007/s10803-014-2079-9.
 
7.
Bozkurt, G., Uysal, G., Düzkaya, D. S. (2019). Examination of care burden and stress coping styles of parents of children with autism spectrum disorder [Badanie obciążenia opiekuńczego i sposoby radzenia sobie ze stresem u rodziców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu]. Journal of Pediatric Nursing, 47, 142–147. DOI: 10.1016/j.pedn.2019.05.005.
 
8.
Carter, A. S., Martínez-Pedraza, F. de L., Gray, S. A. (2009). Stability and individual change in depressive symptoms among mothers raising young children with AS D: maternal and child correlates [Stabilność i indywidualna zmiana objawów depresji u matek wychowujących małe dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu: korelacje między matką a dzieckiem]. Journal of Clinical Psychology, 65(12), 1270–1280. DOI : 10.1002/jclp.20634.
 
9.
Chi, T., Hinshaw, S. (2002). Mother-child relationships of children with ADHD: The role of maternal depressive symptoms and depression-related distortions [Relacje matka-dziecko u dzieci z A DHD: Rola objawów depresji u matki i związanych z depresją zniekształceń]. Journal of Abnormal Child Psychology, 30(4), 387–400. DOI: 10.1023/a:1015770025043.
 
10.
Craig, F., Operto, F. F., De Giacomo, A., Margari, L., Frolli, A., Conson, M., Ivagnes, S., Monaco., M., Margari, F. (2016). Parenting stress among parents of children with Neurodevelopmental Disorders [Stres rodzicielski wśród rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi]. Psychiatry Research, 242, 121–129. DOI: 10.1016/j.psychres.2016.05.016.
 
11.
Dąbrowska, A., Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome [Stres rodzicielski i style radzenia sobie u matek i ojców przedszkolnych dzieci z autyzmem i zespołem Downa]. Journal of Intellectual Disability Research, 54(3), 266–280. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2010.01258.x.
 
12.
Dardas, L. A., Ahmad, M. M. (2015). Coping strategies as mediators and moderators between stress and quality of life among parents of children with autistic disorder [Strategie radzenia sobie jako mediatory i moderatory między stresem a jakością życia u rodziców dzieci z zaburzeniem autystycznym]. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 31(1), 5–12. DOI: 10.1002/smi.2513.
 
13.
Daulay, N., Ramdhani, N., Hadjam, N. R. (2020). Validity and reliability of parenting stress construct among mothers of children with autistic spectrum disorder [Prawidłowość i rzetelność konstruktu stresu rodzicielskiego wśród matek dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu]. Jurnal Psikologi, 47(1), 1–17. DOI: 10.22146/jpsi.43744.
 
14.
Dudek, M. (2017). Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z autyzmem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 19, 133–152. DOI: 10.14746/ikps.2017.19.08.
 
15.
Efstratopoulou, M., Sofologi, M., Giannoglou, S., Bonti, E. (2022). Parental stress and children’s self-regulation problems in families with children with autism spectrum disorder (AS D) [Stres rodzicielski a problemy z samoregulacją u dzieci w rodzinach z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (AS D)]. Journal of Intelligence, 10(1), 4. DOI: 10.3390/jintelligence10010004.
 
16.
Enea, V., Rusu D. M. (2020). Raising a child with autism spectrum disorder: A systematic review of the literature investigating parenting stress [Wychowywanie dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu: Systematyczny przegląd literatury badający stres rodzicielski]. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 13(4), 283–321. DOI: 10.1080/19315864.2020.1822962.
 
17.
Giovagnoli, G., Postorino, V., Fatta, L. M., Sanges, V., De Peppo, L., Vassena, L., De Rose, P., Vicari, S., Mazzone, L. (2015). Behavioral and emotional profile and parental stress in preschool children with autism spectrum disorder [Profil zachowania i profil emocjonalny oraz stres rodzicielski u dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami spektrum autyzmu]. Research in Developmental Disabilities, 45–46, 411–421. DOI : 10.1016/j.ridd.2015.08.006.
 
18.
Harsiwi, E., Widyorini, E., Roswita, M. (2021). Relationship in mother’s personality with healthy behavior in autistic children with carering mediation in the time of the CO VID-19 pandemic [Relacja między osobowością matki a zdrowym zachowaniem u dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, z mediacją opiekuńczą w czasie pandemii CO VID-19]. Biopsikososial: Jurnal Ilmiah Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta, 5(1), 379–393. DOI : 10.22441/biopsikososial.v5i1.14566.
 
19.
Hastings, R. P., Kovshoff, H., Brown, T., Ward, N. J., Espinosa, F., Remington, B. (2005). Coping strategies in mothers and fathers of preschool and school-age children with autism [Strategie radzenia sobie u matek i ojców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z autyzmem]. Autism: The International Journal of Research and Practice, 9(4), 377–391. DOI: 10.1177/1362361305056078.
 
20.
Hastings, R. P., Taunt, H. M. (2002). Positive perceptions in families of children with developmental disabilities [Pozytywne postrzeganie w rodzinach dzieci z niepełnosprawnościami rozwojowymi]. American Journal on Mental Retardation, 107(2), 116–127. DOI : 10.1352/0895-8017(2002)107<0116:PPIFOC >2.0.CO ;2.
 
21.
Ilias, K., Cornish, K., Kummar, A. S., Park, M. S., Golden, K. J. (2018). Parenting stress and resilience in parents of children with autism spectrum disorder (AS D) in Southeast Asia: A systematic review [Stres związany z rodzicielstwem i odporność rodziców dzieci z zaburzeniem spektrum autyzmu (AS D) w Azji Południowo-Wschodniej: Przegląd systematyczny]. Frontiers in Psychology, 9(9), 280. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00280.
 
22.
Kiami, S. R., Goodgold, S. (2017). Support needs and coping strategies as predictors of stress level among mothers of children with autism spectrum disorder [Potrzeby wsparcia i strategie radzenia sobie jako predyktory poziomu stresu u matek dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu]. Autism Research and Treatment, 2, 1–10. DOI: 10.1155/2017/8685950.
 
23.
Kobosko, J., Fludra, M., Śliwa, L., Ganc, M., Jedrzejczak, W., Skoczylas, A., Skarżyński, H. (2022). Self-perceived stress and the personality of mothers of children with central auditory processing disorders – Differences from mothers of typically developing children [Postrzegany subiektywnie stres a osobowość matek dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – Różnice w porównaniu z matkami dzieci o prawidłowym rozwoju]. Journal of Pediatric Nursing, 63, e58–e63. DOI: 10.1016/j.pedn.2021.10.012.
 
24.
Lazarus, R. S. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3–4, 2–39.
 
25.
Lee, J., Chiang, H. M. (2018). Parenting stress in South Korean mothers of adolescent children with autism spectrum disorder [Stres związany z rodzicielstwem u południowokoreańskich matek nastolatków z zaburzeniem ze spektrum autyzmu]. International Journal of Developmental Disabilities, 64(2), 120–127. DOI : 10.1080/20473869.2017.1279843.
 
26.
Łaba-Hornecka, A. (2021). Styles and strategies of coping in difficult situations and life satisfaction of mothers and fathers of children with autism spectrum disorder [Style i strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach a satysfakcja z życia matek i ojców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu]. Man Disability Society, 52(2), 41–59.
 
27.
McCrae, R. R., Costa, P. T. (2008). The five-factor theory of personality [Teoria pięciu czynników osobowości]. W: O. P. John, R. W. Robins, L. A. Pervin (red.), Handbook of personality: Theory and research (ss. 159–181). New York: Guilford Press.
 
28.
McStay, R. L., Dissanayake, C., Scheeren, A., Koot, H. M., Begeer, S. (2014). Parenting stress and autism: The role of age, autism severity, quality of life and problem behaviour of children and adolescents with autism [Stres związany z rodzicielstwem a autyzm: rola wieku, nasilenia autyzmu, jakości życia oraz zachowań problematycznych u dzieci i młodzieży z autyzmem]. Autism: The International Journal of Research and Practice, 18(5), 502–510. DOI : 10.1177/1362361313485163.
 
29.
McWilliams, L. A., Cox, B. J., Enns, M. W. (2003). Use of coping inventory for stressful situations, in a clinically depressed sample: Factor structure, personality correlates, and prediction of distress [Wykorzystanie kwestionariusza radzenia sobie w sytuacjach stresujących w próbie osób klinicznie zdepresjonowanych: struktura czynnikowa, korelaty osobowościowe i predykcja dystresu]. Journal of Clinical Psychology, 59, 423–437. DOI : 10.1002/jclp.10080.
 
30.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Osobowość: stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
31.
Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina: Wersje dla dorosłych i dla dzieci: Adaptacja polska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
32.
Ooi, K. L., Ong, Y. S., Jacob, S. A., Khan, T. M. (2016). A meta-synthesis on parenting a child with autism [Metaanalizy na temat rodzicielstwa dziecka z zaburzeniami spektrum autyzmu]. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 5(12), 745–762. DOI : 10.2147/NDT.S100634.
 
33.
Pawłowska, B., Świerczyńska, J. (2021). Correlation between the assessment of family relations and psychological factors in mothers of children diagnosed with autism and Asperger’s syndrome [Zależności między oceną relacji w rodzinie a oceną funkcjonowania dziecka i czynnikami psychologicznymi u matek dzieci z diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera]. Current Problems of Psychiatry, 22(4), 270–283. DOI : 10.2478/cpp-2021-0019.
 
34.
Rayan, A., Ahmad, M. (2017). Effectiveness of mindfulness-based intervention on perceived stress, anxiety, and depression among parents of children with autism spectrum disorder [Skuteczność interwencji opartej na rozwadze w zmniejszaniu postrzeganego stresu, lęku i depresji u rodziców dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych]. Mindfulness, 8(3), 677–690. DOI : 10.1007/s12671-016-0595-8.
 
35.
Rivard, M., Terroux, A., Parent-Boursier, C., Mercier, C. (2014). Determinants of stress in parents of children with autism spectrum disorders [Czynniki determinujące stres u rodziców dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(7), 1609–1620. DOI : 10.1007/s10803-013-2028-z.
 
36.
Salas, L. B., Rodríguez, Y. V., Urbieta, T. C., Cuadrado, E. (2017). The role of coping strategies and self-efficacy as predictors of life satisfaction in a sample of parents of children with autism spectrum disorder [Rola strategii radzenia sobie i poczucia własnej skuteczności jako predyktorów satysfakcji z życia w próbie rodziców dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych]. Psicothema, 29(1), 55–60. DOI : 10.7334/psicothema2016.96.
 
37.
Sekułowicz, M., Kaczmarek, E. (2014). Ścieżki radzenia sobie matek dzieci z autyzmem: Pomiędzy wypaleniem a prężnością. Niepełnosprawność, 13, 9–23.
 
38.
Shepherd, D., Landon, J., Taylor, S., Goedeke, S. (2018). Coping and care-related stress in parents of a child with autism spectrum disorder [Radzenie sobie i stres związany z opieką u rodziców dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych]. Anxiety, Stress, and Coping, 31(3), 277–290. DOI : 10.1080/10615806.2018.1442614.
 
39.
Sim, A., Vaz, S., Cordier, R., Joosten, A., Parsons, D., Smith, C., Falkmer, T. (2018). Factors associated with stress in families of children with autism spectrum disorder [Czynniki związane ze stresem w rodzinach dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych]. Developmental Neurorehabilitation, 21(3), 155–165. DOI : 10.1080/17518423.2017.1326185.
 
40.
Smith, C. L., Spinrad, T. L., Eisenberg, N., Gaertner, B. M., Popp, T. K., Maxon, E. (2007). Maternal personality: Longitudinal associations to parenting behavior and maternal emotional expressions toward toddlers [Osobowość matki: Długotrwałe związki z zachowaniami rodzicielskimi i wyrażanymi emocjami matki wobec niemowląt]. Parenting: Science and Practice, 7(3), 305–329. DOI : 10.1080/15295190701498710.
 
41.
Sorokowska, A., Słowińska, A., Zbieg, A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa. Wrocław: WrocLab, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.
 
42.
Statistica Pl: (Wersja polska): Poradnik użytkownika (1997). Kraków: StatSoft Polska.
 
43.
Strauss, K., Servadio, M., Valeri, G., Casula, L., Vicari, S., Fava, L. (2022). Association between child behavioural problems and parenting stress in autism spectrum disorders: The role of parenting self-efficacy [Związek między problemami behawioralnymi dziecka a stresem rodzicielskim w spektrum zaburzeń autystycznych: rola sprawczości rodzicielskiej]. International Journal of Developmental Disabilities, 1–10. DOI : 10.1080/20473869.2022.2052417.
 
44.
Strelau, J. (1996). Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu: Problemy teoretyczne i metodologiczne (ss. 88–132). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
45.
Świerczyńska, J., Pawłowska, B. (2022). Coping with stress of mothers of children with disorders belonging to autism spectrum [Radzenie sobie ze stresem u matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu]. Current Problems of Psychiatry, 23(1), 1–12. DOI : 10.2478/cpp-2022-0001.
 
46.
Tehee, E., Honan, R., Hevey, D. (2009). Factors contributing to stress in parents of individuals with autistic spectrum disorders [Czynniki przyczyniające się do stresu u rodziców osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu]. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 22(1), 34–42. DOI : 10.1111/j.1468-3148.2008.00437.x.
 
47.
Watson, S. L., Coons, K. D., Hayes, S. A. (2013). Autism spectrum disorder and fetal alcohol spectrum disorder: Part I: A comparison of parenting stress [Zaburzenia spektrum autyzmu a spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych: Część I: Porównanie stresu rodzicielskiego]. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 38(2), 95–104. DOI : 10.3109/13668250.2013.788136.
 
48.
Xue, J., Ooh, J., Magiati, I. (2014). Family functioning in Asian families raising children with autism spectrum disorders: The role of capabilities and positive meanings [Funkcjonowanie rodzin w azjatyckich rodzinach wychowujących dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: rola zdolności i pozytywnych znaczeń]. Journal of Intellectual Disability Research, 58(5), 406–420. DOI : 10.1111/jir.12034.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top