Macierzyństwo podczas studiów w opinii studentek pedagogiki – komunikat z badań
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki, Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-07-2023
 
 
Data akceptacji: 27-07-2023
 
 
Data publikacji: 10-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Krause   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki, Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(1):213-231
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Macierzyństwa doświadczają kobiety w różnym wieku i będące w różnych sytuacjach życiowych. Jedną z nich jest okres studiowania. Mimo że wiek wchodzenia w rolę matki opóźnia się, to obecnie można zaobserwować w uczelniach niemały odsetek studentek w ciąży i studiujących matek. Cel. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych wyników dwóch badań wstępnych (pilotażowych) dotyczących postrzegania macierzyństwa w trakcie studiów, w tym studentek-matek i studentek w ciąży z perspektywy kobiet studiujących pedagogikę. Celem tych badań natomiast było poznanie ich opinii na temat studenckiego macierzyństwa. Materiały i metody. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w obszarze której wykorzystano technikę ankiety. Badaną zbiorowość stanowiło 199 studentek kierunku pedagogika różnych uczelni w Polsce. Wyniki. Wyniki przedstawionych badań ujawniły, że przeważa raczej pozytywne postrzeganie macierzyństwa podczas studiów na uczelniach respondentek, że dominuje przychylne podejście wykładowców/nauczycieli akademickich i grupy studenckiej do studiujących matek i studentek w ciąży. Studentki pedagogiki dostrzegają zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty macierzyństwa w trakcie studiów i związane z tym trudności. Najczęstszą przyczyną zostania matką podczas studiowania jest według nich nieplanowane macierzyństwo. Wnioski. Z przedstawionych analiz wyłania się pozytywne postrzeganie studiujących matek oraz studentek w ciąży, które może sprzyjać podejmowaniu decyzji prokreacyjnych podczas studiowania. Niemniej jednak jednoczesne godzenie tych ról stanowi wyzwanie i trudność. Stąd też należy wspierać kobiety decydujące się na macierzyństwo w trakcie studiów oraz studentki-matki. Ważne jest w tym kontekście również uczelnianie wsparcie, przejawiające się m.in. w przychylnym nastawieniu całego środowiska akademickiego. Istotne jest wprowadzanie i rozwijanie rozwiązań wspomagających matki (czy w ogóle studiujących rodziców).
 
REFERENCJE (16)
1.
Aksamit-Staszkiewicz, D. (2019). Kobiety-matki o macierzyństwie: Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
2.
Dudka, A., Piecuch, J. (2014). Uczelnia Przyjazna Rodzicom: Podręcznik dobrych praktyk. Kraków: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU. Pobrane 07.12.2023 z: https://dokumen.tips/documents....
 
3.
Eurostudent [portal]. [Rogowska, A.] (2022). Mama na studiach. Pobrane 18.12.2023 z: https://www.eurostudent.pl/mam....
 
4.
Główny Urząd Statystyczny (2022). Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2021 roku. Pobrane 07.12.2023 z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
5.
Góralska, R. (2003). Studenci uniwersytetu końca XX wieku: raport z badań młodzieży Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
6.
Krause, E. (2019a). Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa: Badania wstępne. Przegląd Pedagogiczny, 1, 113-133.
 
7.
Krause, E. (2019b). Studentki-matki o swoich doświadczeniach i oczekiwaniach: Badania wstępne. Pedagogika Społeczna, 4(74), 153-173. DOI: 10.35464/642-672X.PS.2019.4.09.
 
8.
Krause, E., Herba, O. (2020). Młodzież akademicka o studenckim rodzicielstwie. Szkoła – Zawód – Praca, 20, 270-292. DOI: 10.34767/SZP.2020.02.17.
 
9.
Paprzycka, E. (2022a). Jak Uczelnia mogłaby wspierać studentów mających dzieci podczas studiów i promować rodzicielstwo? Badanie opinii studentów. Pobrane 07.12.2023 z: https://wsip.sggw.pl/uploads/f....
 
10.
Paprzycka, E. (2022b). Student jako potencjalny rodzic – badanie postaw prokreacyjnych studentów Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Pobrane 07.12.2023 z: https://wsip.sggw.pl/uploads/f....
 
11.
Podgórska, A. (2021). Macierzyństwo w opinii studentek pedagogiki (niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem Ewy Krause). Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 
12.
Pryszmont-Ciesielska, M. (2011). Macierzyństwo w perspektywie kobiet podejmujących aktywność naukowo-dydaktyczną – trzy autonarracje. Edukacja Dorosłych, 2(65), 163-178.
 
13.
Radecka, A. (2022). Macierzyństwo w trakcie studiów w opinii studentek kierunku pedagogika (niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem Ewy Krause). Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 
14.
Socha, J. (2017). Ciąża wśród studentek, a osiągnięcia edukacyjne. Podróże turystyki [portal]. Pobrane 18.12.2023 z: https://podrozeturystyki.wordp....
 
15.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018). Dz.U. 2018.1668.
 
16.
Wieczorek, M., Schreiber, H., Krzesicka, J. (2019). Rodzice na uniwersytecie: Raport podsumowujący projekt realizowany w ramach pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Pobrane 18.12.2023 z: https://online.pubhtml5.com/eg....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top