Samotne matki dzieci w wieku przedszkolnym w obliczu trudności
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Żytnia 39, 08-110 Siedlce, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-11-2023
 
 
Data akceptacji: 29-11-2023
 
 
Data publikacji online: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Klim-Klimaszewska   

Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Żytnia 39, 08-110 Siedlce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):77-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Współczesna rzeczywistość przynosi ze sobą wiele zmian społecznych, które mają istotny wpływ na życie rodziny. Jednym z wyzwań jest rosnąca liczba samotnych matek wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym. Ten trend, obecny w wielu społeczeństwach na całym świecie, otwiera szerokie pole do analizy i zrozumienia trudności, z jakimi te kobiety borykają się na swojej życiowej ścieżce. Samotne matki dzieci w wieku przedszkolnym stanowią grupę, która potrzebuje naszej uwagi i wsparcia, aby zapewnić im stabilne i zdrowe warunki rozwoju dla najmłodszych członków ich rodzin. Cel. W artykule przedstawiono badania ukazujące problemy, z jakimi borykają się matki samotnie wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym. Materiały i metody. Badania przeprowadzono za pomocą internetowej ankiety wśród 348 samotnych matek. Wyniki. Analiza uzyskanych wyników pokazała, że współczesne samotne matki napotykają na wiele trudności. Jednym z głównych problemów jest sytuacja materialna rodziny. Badane matki mają problem z podjęciem stałej pracy, dlatego też w większości korzystają ze wsparcia finansowego ośrodków pomocy społecznej. Uważają jednak, że pomoc ta jest niewystarczająca, zaspokajająca tylko podstawowe potrzeby. Badane samotne matki borykają się z brakiem czasu dla siebie i dziecka, wynikającym z nadmiaru obowiązków. Są osamotnione, pozbawione pomocy innych, mogą liczyć tylko na rodziców i dalszą rodzinę. Ich dzieci, z powodu braku ojca, przejawiają wiele negatywnych zachowań – najczęściej są to bunt i gniew. Przeprowadzone badania pokazują, że życie większości samotnych matek i ich dzieci jest nadal bardzo trudne. Istotną rolę w poprawie jakości tego życia mogą odegrać organizacje non-profit, programy rządowe oraz społeczność lokalna poprzez odpowiednie wsparcie finansowe, edukacyjne i emocjonalne.
 
REFERENCJE (14)
1.
Adamski, A. (2005). Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki. W: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina: Historia i współczesność: Studium monograficzne (ss. 281–290). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
2.
Brzostek, A. (2014). 5 rodzajów pomocy, na jaką może liczyć samotna matka w Polsce. Pobrane 02.03.2024 z: https://praca.gazetaprawna.pl/... -liczyc-samotna-matka-w-polsce.html.
 
3.
Danilewicz, W.T., Izdebska, J., Krzesińska-Żach, B. (2001). Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 
4.
Kamińska, M. (2002). Potrzeby i aktywność edukacyjna kobiet samotnie wychowujących dzieci. Edukacja Dorosłych: Kwartalnik Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, 2/3(35/36), 87–92.
 
5.
Krajewska, B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: Zagadnienia podstawowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
6.
Krasa, A. (2019). Samotna matka a opieka nad dzieckiem: Co mówi prawo pracy? Pobrane 30.12.2019 z: https://kobieta.wp.pl/samotna-... 8349501569a.
 
7.
Kwiatkowska, K. (2019). Kiedy samotna kobieta pragnie zostać matką: Cz. 2. Remedium, 9, 20–21.
 
8.
Lachowska, B. (1998). Dzieci osób owdowiałych: Analiza psychologiczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
9.
Lis, J.U. (2012). Solo, ale w ostrogach: Poradnik dla samotnych rodziców. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 
10.
Miłosz, P. (2009). Poczucie sensu życia kobiet samotnie wychowujących dzieci. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 28, 145–160.
 
11.
Napora, E. (2004). Bez kompasu czyli płeć psychologiczna chłopców wychowywanych przez samotne matki. Niebieska Linia, 2, 24–26.
 
12.
Racław-Markowska, M. (2001). Sytuacja materialno-bytowa rodzin samotnych matek. W: M. Rymsza (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna (ss. 33–96). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
13.
Szlama, D. (2011). Gdy matka jest wszystkim. Charaktery, 3, 88–90.
 
14.
Szymura, G. (2001). Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny samotnej matki. Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne, 3/4, 150–175.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top