Rodzina a rozwój języka dziecka w młodszym wieku szkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Filologii Obcych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, Polska.
 
 
Data nadesłania: 01-01-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2016
 
 
Data akceptacji: 30-06-2016
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kiełb-Starczewska   

Instytut Filologii Obcych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):359-369
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule niniejszym zwraca się uwagę na współczesne czynniki środowiska rodzinnego, mogące wywierać wpływ na rozwój języka dziecka. Dotyczą one poziomu wykształcenia rodziców, atmosfery współżycia rodzinnego i związanej z nimi opieki świadomej lub nawykowej, odnoszącej się do rozwoju intelektualnego dziecka. Mówiąc o czynnikach środowiska rodzinnego zwraca się uwagę na zarówno materialne, jak też kulturalno-społeczne warunki życia rodzinnego. Na plan pierwszy wysuwani są przede wszystkim sami rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, ponieważ niewątpliwie te osoby stanowią w kręgu domowo-rodzinnym najbardziej istotny czynnik środowiskowy w rozwoju języka dziecka. Nie pomijam również zdolności percepcyjnych samego dziecka, aktywności psychicznej dziecka, jego rozwoju psychicznego i motorycznego. Mówiąc o predyspozycjach dziecka mam na myśli jego rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Akcentuję także związek języka dziecka z jego rozwojem poznawczym, co rzutuje na efekty tegoż rozwoju w poszczególnych etapach wiekowych. Na uwagę w słownictwie dziecka zasługują także różnice gwarowe, wiek, położenie geograficzne, przynależność do klasy społecznej, wzorce językowe wyniesione z środowiska rodzinnego oraz możliwość trudności w uczeniu się. Możliwości rozwojowe słownictwa dziecka: rozumienie, zapamiętywanie oraz umiejętność zastosowania poznanego słownictwa zdecydują o prognozie skuteczności przyszłej nauki. Z całości wypływają wnioski końcowe i uogólnienia wskazujące na konieczność refleksji rodziców pragnących wspierania pracy wychowawczej na rozwojem intelektualnym ich dzieci. Wynikają także potrzeby dla dalszych naukowych poszukiwań w zakresie powyższej problematyk
 
REFERENCJE (14)
1.
Dubiel L., Poznawanie środowiska społecznego, „Chowanna” 1998, nr 9–10.
 
2.
Kail R., The development of memory in children (3rd edition), „Freeman”, New York 1990.
 
3.
Kłosowska A., Byt społeczny a kształtowanie się osobowości, „Wiedza i Życie” 1960, nr 6–7.
 
4.
Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000.
 
5.
Leaper C., Influence and involvement in children’s discourse, „Child Development” 1991, nr 62(4).
 
6.
Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I–III, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 
7.
Pieter J., Poziom inteligencji a środowisko, Instytut Pedagogiczny, Katowice 1938.
 
8.
Pieter J., Poznawanie środowiska wychowawczego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1960.
 
9.
Pieter J., Społeczne i dziedziczne podłoże różnic intelektualnych, „Myśl Współczesna” 1948, nr 5.
 
10.
Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego: szkice z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1935.
 
11.
Reykowski J., Jak kształtować młodzież szczególnie uzdolnioną, „Nasza Szkoła” 1993, nr 1.
 
12.
Rychliński S., Badania środowiska społecznego – podstawowe zagadnienia metodologiczne, nakł. St. Jabłoński, Warszawa 1932.
 
13.
Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1997.
 
14.
Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top