Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności społecznych dziecka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Data nadesłania: 01-01-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2016
 
 
Data akceptacji: 30-06-2016
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Piecuch   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):345-358
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dzieciństwo według psychologii rozwojowej to okres, w czasie którego kształtuje się dziecko, zarówno jego osobowość, jak i całe ciało. Wszystkie czynniki oddziałujące na nie od samego początku jego istnienia mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się młodego człowieka. Wszelkie braki doskwierające dziecku w okresie wieku przedszkolnego odbijają się szerokim echem w dalszych okresach rozwoju życia jednostki. Niedostatki emocjonalne powodują zaburzenia na tym podłożu, podobnie jak przesadna opieka niesie wraz z sobą poważne konsekwencje. Najważniejszą rolę odgrywają w tym procesie rodzice dziecka (opiekunowie), bliższe oraz dalsze środowisko rodzinne, rówieśnicze oraz instytucje oświatowe wspierające rodziców w wychowaniu wraz z nauczycielami. To, w jaki sposób dokonuje się proces wychowania, decyduje o całym istnieniu młodego człowieka. Aktywność dzieci w procesie wychowania jest ogromnie ważna. Rodzice powinni dążyć do stwarzania takich sytuacji wychowawczych, w których dzieci mogą być czynne w zdobywaniu informacji o otaczającym je świecie przyrodniczym i społecznym. Ich gotowość poznawcza winna być zaspokajana sytuacjami dla nich atrakcyjnymi. Dzieci w środowisku rodzinnym mogą odczuwać bezinteresowną radość z poznawania nowych osób, spraw i zjawisk. Taki sposób pierwszych kontaktów społecznych połączonych z nauką wywołuje pozytywne nastawienia do świata społecznego. Powoduje, iż dziecko będzie poszukiwać ciekawych dla niego wiadomości. Naturalnie też będzie kształtował się jego podmiotowy stosunek do samego siebie, innych ludzi i kultury, w której żyje.
 
REFERENCJE (33)
1.
Adamski F., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, [w:] Tenże (red.), Wychowanie w rodzinie, PETRUS, Kraków 2010.
 
2.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 
3.
Bruner J., Kultura edukacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
 
4.
Czajkowska A., Umiejętności społeczne malucha, por. źródło: http://www.dziecirosna.pl/prze... [dostęp: 24.02.2015].
 
5.
Dykcik W., Odpowiedzialność człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym Wydawnictwo NPTP, Poznań 2010.
 
6.
Dykcik W., System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1988.
 
7.
Ferenc E., Polskie tradycje rodzinne, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2009.
 
8.
Ferenz K., Komunikacja niewerbalna jako wyraz więzi w rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, Jelenia Góra 2011.
 
9.
Ferenz K., Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 
10.
Ferenz K., Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 
11.
Johnson D.W., Podaj dłoń, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1992.
 
12.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 25.02.1964 nr 9, poz. 59, tekst jednolity.
 
13.
Komorowski A., Miłość ci wszystko wypaczy, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 
14.
Kukołowicz T., Rodzina wychowuje: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 1996.
 
15.
Liberska H., Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie, [w:] I. Janicka, H. Liberska, Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. I, Warszawa 2014.
 
16.
Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1968.
 
17.
Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 
18.
Miller R., Socjalizacja, wychowanie i psychoterapia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1981.
 
19.
Miśkowiec E., Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych dziecka w rodzinie i przedszkolu, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, kwartalnik dla nauczycieli 3(2012), por. źródło: http://eetp.ignatianum.edu.pl/..., [dostęp: 27.02.2015].
 
20.
Mitręga A., Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych, „Wychowanie w Rodzinie”, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, Jelenia Góra 2011.
 
21.
Palka J.K., Rodzina wiejska jako środowisko kształtowania aspiracji dzieci i młodzieży, „Wychowanie w Rodzinie”, S. Walasek, L. Albański (red.), t. I: Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.
 
22.
Piecuch E., Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności emocjonalno-motywacyjnych u dziecka w procesie uczenia się, [w:] E. Jezierska-Wiejak, J. Malinowska (red.), Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne,.
 
23.
Piecuch E., Wychowanie szczęśliwego człowieka podstawowym celem rodziców, „Wychowanie w Rodzinie”, K. Ferenz, E. Kowalska (red.), t. VI: Odmienne sytuacje i nowe zadania, Jelenia Góra 2012.
 
24.
Pielkowa J., Dom i rodzina. Moje dziecko jest niegrzeczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980.
 
25.
Prokosz M., Rola rodziny w samorozwoju młodzieży, „Wychowanie w Rodzinie”, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, Jelenia Góra 2011.
 
26.
Schiller P., Bryant T., Wychowuj mądrze. Naucz dziecko podstawowych 16 wartości, Wydawnictwo Lieber, Warszawa 2004.
 
27.
Sękowska Z., Współzależność wychowania i rozwoju dziecka, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie, PETRUS, Kraków 2010. Słownik Języka Polskiego, Kompetencja, por. źródło: http://sjp.pwn.pl/szukaj/kom petencja.html [dostęp: 25.02.2015].
 
28.
Słownik Języka Polskiego, Umiejętność, por. źródło: http://sjp.pwn.pl/szukaj/umiej... [dostęp: 24.02.2015].
 
29.
Starostka E., Kompetencje społeczne, a możliwości interpersonalne, por. źródło: http:// www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=254 [dostęp: 24.02.2015].
 
30.
Surma B., Główne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 
31.
Walęcka-Matyja K., Role i funkcje rodziny, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. I, Warszawa 2014.
 
32.
Weil G., Marden D., Wychowaj szczęśliwe dziecko. Praktyczne rady dla rodziców, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2010.
 
33.
Ziemska M., Rodzina i dziecko, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top