Kształtowanie tożsamości narodowej młodego pokolenia w warunkach emigracji w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Piotrkowska w Piotrkowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-12-2023
 
 
Data akceptacji: 07-12-2023
 
 
Data publikacji online: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Olga Zamecka-Zalas   

Akademia Piotrkowska w Piotrkowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):165-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Celem artykułu jest przybliżenie historii Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie oraz zwrócenie uwagi na misję, która przyświecała jej działalności przez lata: krzewienie kultury polskiej, wychowanie religijne i katechizacja dzieci i młodzieży na emigracji. Problematyka badawcza niniejszego artykułu dotyczy różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej w tej szkole w zakresie wychowania ojczystego dzieci i młodzieży, która opiera się na ścisłym współdziałaniu nauczycieli z rodzicami i społecznością polonijną. Cel. Celem artykułu jest zaprezentowanie historii Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz jej działalności dydaktyczno-wychowawczej na przestrzeni 60 lat oraz roli nauczycieli i rodziców w wychowywaniu dzieci w polskiej kulturze i tradycji. Materiały i metody. Aby zrealizować cel badawczy, zastosowano metodę analizy dokumentów oraz metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Wyniki. Rezultatem przeprowadzonych badań jest przedstawienie historii i form organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej. Są to m.in. zarządzanie i kierownictwo placówką, organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, współpraca ze środowiskiem rodzinnym i społecznym. Wnioski. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie na Devonia Road przez kilkadziesiąt lat swej działalności kształtowała tożsamość narodową dzieci i młodzieży polonijnej, pielęgnowała polskie tradycje, przekazywała dziedzictwo kulturowe i religijne. Uczniowie uczestniczyli w obchodach świąt narodowych, kościelnych, w uroczystościach patriotycznych itp. Grono nauczycielskie angażowało się w pracę dydaktyczno-wychowawczą zarówno w formie zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Zachęcano uczniów do uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach, wystawach i akademiach. Ponadto szkoła od samego początku ściśle współpracowała z Komitetem Rodzicielskim i parafią, które wspierały pracę nauczycieli i pomagały w kierowaniu placówką. Pomimo wielu trudności lokalowych i częstych zmian siedziby szkoły niestrudzenie realizowano hasło „Mowa polska w domu, w polskiej szkole i kościele”.
 
REFERENCJE (19)
1.
Adamiak-Pawelec, E. (2012). Leksykon nauczycieli polskich szkół przedmiotów ojczystych w Londynie w latach 1950–2010. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum.
 
2.
Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego. Londyn. Zespół: Związek Harcerstwa Polskiego, sygn. Kol. 446/1, I. Płonka, Prasa harcerska, Regulamin drużyny harcerzy [bp].
 
3.
Bednarski, O. (1977). Wartość wychowawcza metody harcerskiej. Wychowanie Ojczyste, 2(3), 11–14.
 
4.
Goławski, M. (1956). Wychowanie ojczyste na emigracji. Wychowanie Ojczyste, 3, 3–4.
 
5.
Habielski, R. (1999). Życie społeczne i kulturalne emigracji. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 
6.
Hęciak, P. (1984). Syrena ma 25 lat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, 10, 3.
 
7.
Howe, B. (2016). Polish education in the United Kingdom [Polska edukacja w Zjednoczonym Królestwie]. W: K. Zechenter (red.), Po polsku na wyspach: A Guide for Parents of Bilingual Children (ss. 105–110). Londyn: Wydawnictwo PUNO.
 
8.
Kondracki, T. (1996). Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Londyn: Zarząd Główny SPK w Wielkiej Brytanii.
 
9.
Nowak-Uklejska, E. (1978). Syrena – teatr dla dzieci i młodzieży. Wychowanie Ojczyste, 4, 15–16.
 
10.
O’Driscoll, B. (2000). 50-lecie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej, Londyn – Devonia 1950–2000. Londyn: SPO im. Matki Boskiej Częstochowskiej.
 
11.
O’Driscoll, B. (2010). 60-lecie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej, Londyn – Devonia 1950–2010. Londyn: SPO im. Matki Boskiej Częstochowskiej.
 
12.
Podhorodecka, A. (2003). W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953–2003. Londyn: Polska Macierz Szkolna.
 
13.
Program nauki w szkołach przedmiotów ojczystych na szczeblu szkoły powszechnej (1955). Londyn: Wydział Oświaty i Wychowania, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
 
14.
Radzik, T. (1986). Szkolnictwo polonijne w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. W: A. Koprukowniak (red.), Szkolnictwo polonijne w XX wieku: Studia i rozprawy (ss. 65–148). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
15.
Szkolna akademia w Londynie (1972). Wychowanie Ojczyste, 3, 25.
 
16.
Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej (1966). Wychowanie Ojczyste, 3, 4–24.
 
17.
Zamecka-Zalas, O. (2018). Rola rodziców i szkoły w edukacji dzieci na emigracji na przykładzie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im Tadeusza Kościuszki w Londynie. Wychowanie w Rodzinie, 18(2), 203–223. DOI: 10.34616/wwr20182.203.223.
 
18.
Zamecka-Zalas, O. (2022a). Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach 1948–1989. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
19.
Zamecka-Zalas, O. (2022b). Współpraca rodziców z polskimi szkołami przedmiotów ojczystych w Londynie. Wychowanie w Rodzinie, 22(2), 145–156. DOI: 10.34616/wwr.2022.2.145.156.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top