Popularyzacja wiedzy na temat specyfiki rozwojowej okresu adolescencji w środowisku rodzinnym
 
Więcej
Ukryj
1
Department of sociopedagogical problems of Youth, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Data nadesłania: 06-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-12-2021
 
 
Data akceptacji: 21-12-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Peret-Drążewska   

Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):301-311
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Okres adolescencji to czas zmian dokonujących się w wielu wymiarach życia młodego człowieka. Jedną z nich są przeobrażenia w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, czego wynikiem jest konieczność ponownej refl eksji nad relacjami rodzic – nastolatek. Zadanie to stoi głównie po stronie osób dorosłych. Istotna wydaje się zatem znajomość psychospołecznych mechanizmów oraz zadań rozwojowych okresu adolescencji. Cel. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność popularyzacji wiedzy na temat specyfi ki rozwojowej okresu adolescencji w środowisku rodzinnym. Materiały i metody. W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne oscylujące wokół psychospołecznej charakterystyki okresu młodości oraz dokonano analizy potrzeby popularyzacji wiedzy na temat specyfi ki rozwojowej okresu adolescencji w środowisku rodzinnym. Wyniki. Podkreślona w artykule potrzeba świadomości wagi niniejszej problematyki wśród pedagogów może stanowić przyczynek do dalszych eksploracji naukowo-badawczych oraz działań praktycznych zmierzających do rozwoju relacji pomiędzy nastolatkami a rodzicami.
 
REFERENCJE (11)
1.
Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
2.
Brzezińska, A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
4.
Juul, J. (2014). Nastolatki: Kiedy kończy się wychowanie?. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
 
5.
Kaczmarzyk, M. (2017). Szkoła neuronów: O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 
6.
Lipska, A., Zagórska, W. (2011). „Stająca się dorosłość” w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia. Psychologia Rozwojowa, 16(1), 9-21. DOI: 10.4467/20843879PR.11.001.0174.
 
7.
Obuchowska, I. (2004). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (ss. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Oleniacz, M. (2005). Przeżywanie młodości: Obraz fenomenu w badaniach biografi cznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
9.
Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka: Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
 
10.
Siegel, D.J., Bryson, T.P. (2020). Potęga obecności: Jak obecność rodziców wpływa na to, kim stają się nasze dzieci, i kształtuje rozwój ich mózgów. Warszawa: Mamania.
 
11.
Staroń, P. (2020). Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top