Problemy z zakresu opieki i wychowania w wiejskich rodzinach wielopokoleniowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-10-2023
 
 
Data akceptacji: 04-10-2023
 
 
Data publikacji: 19-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Klementowska   

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(2):79-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poruszono w nim kwestie związane z realizacją zadań opiekuńczych i wychowawczych w wiejskich rodzinach wielopokoleniowych. W części teoretycznej scharakteryzowano opiekę, wychowanie, rodzinę, rodzinę wielopokoleniową i wiejską oraz zwrócono uwagę na generacje, które mogą występować w analizowanym typie rodziny. Zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych w 2023 roku wśród rodziców z wiejskich rodzin wielopokoleniowych. Cel. Celem badań było ustalenie opinii rodziców z wiejskich rodzin wielopokoleniowych na temat sposobów realizacji zadań z zakresu opieki i wychowania (w stosunku do poszczególnych członków rodziny) oraz pojawiających się problemów w tym zakresie. Metody. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę wywiadu według dyspozycji do rozmowy. Wyniki. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wiejskie rodziny wielopokoleniowe borykają się z problemami: finansowymi, zdrowotnymi, szkolnymi, wychowawczymi i komunikacyjnymi. Wnioski. Należy zorganizować: a) dzienną opiekę dla seniorów usytuowaną zarówno w ich miejscach zamieszkania, jak też np. w gminnych ośrodkach kultury; b) dostęp do pomocy medycznej oraz psychologicznej; c) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia edukacyjne dla seniorów; d) lokalne imprezy okolicznościowe oraz formy aktywnego wypoczynku wspólne dla przedstawicieli różnych pokoleń; e) stałe połączenia komunikacyjne z miastem powiatowym.
 
REFERENCJE (11)
1.
Albański, L., Gola, S. (2013). Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.
 
2.
Centrum Badania Opinii Społecznej. (2019). Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego. Komunikat z badań nr 46/2019. Pobrane 31.01.2024 z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
3.
Czubocha, E., Rejman, K. (2012). Starsze osoby we współczesnym społeczeństwie w kontekście funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 286(19), 9-22. DOI: 10.7862/rz.2012.einh.16.
 
4.
Czykier, K. (2013). Międzygeneracyjna transmisja kultury w rodzinie wiejskiej wielopokoleniowej: Problem cyfrowego wykluczenia i dystansu międzypokoleniowego. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, 297, 159-170.
 
5.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A.W. (2005). Pedagogika rodziny: Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
6.
Klementowska, A., Flaszyńska, E. (2018). Rynek pracy a zmiany pokoleniowe: (Stan i prognozy). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.
 
7.
Łobocki, M. (2009). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
8.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (2019). Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej – podstawowe informacje. Warszawa. Pobrane 31.01.2024 z: https://www.gov.pl/web/rodzina....
 
9.
Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych: Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
10.
Podgórski, R.A. (2008). Socjologia: Mikrostruktury: Podręcznik akademicki. Bydgoszcz - Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta.
 
11.
Szlendak, T. (2012). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top