Sytuacja socjalno-bytowa rodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 30-09-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-05-2017
 
 
Data akceptacji: 25-05-2017
 
 
Data publikacji: 29-09-2017
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Turska   

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Wojska Polskiego 69, 66-001 Zielona Góra, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):115-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel: Związki pomiędzy cechami środowiska rodzinnego i zaburzeniami nastroju w okresie dorastania to jeden z najczęściej badanych obszarów poszukiwania czynników ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów. Status ekonomiczny to jeden z ważnych aspektów funkcjonowania rodziny. Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy sytuacją socjalno-bytową rodzin adolescentów i ich samopoczuciem. Materiał i metody badań: Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w grupie 2 287 gimnazjalistów z województwa lubuskiego. Do opisu sytuacji socjalno-bytowej uczniów wykorzystano kwestionariusz ankiety. Do zbadania poziomu samopoczucia gimnazjalistów i określenia zaburzeń nastroju posłużył test depresji Burnsa (Burns Depresion Checklist). Wyniki: Badania pokazują istnienie wysoce istotnego statystycznie związku pomiędzy sytuacją socjalno-bytową i zaburzeniami nastroju u adolescentów. Badani gimnazjaliści, których rodziny borykają się z problemem niskich zarobków, zadłużenia i konieczności spłaty kredytów, bezrobocia jednego lub obojga rodziców, złej sytuacji mieszkaniowej i niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, to osoby częściej doświadczające trudnych stanów emocjonalnych niż ich rówieśnicy nie stwierdzający występowania w ich rodzinach wymienionych problemów. Podsumowanie: Badania potwierdzają, że status ekonomiczny rodziny to jeden z czynników ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów.
 
REFERENCJE (15)
1.
Ahuvia A.C., Indywidualizm – kolektywizm a kultury szczęścia: teoretyczne rozważania nad związkiem między konsumpcją, kulturą i subiektywnym dobrostanem w przekroju międzynarodowym, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
2.
Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000.
 
3.
Burns D., Radość życia. Terapia zaburzeń nastroju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005.
 
4.
Costello D.M., Swendsen J., Rose J.S., Dierker L.C., Risk and protective factors associated with trajectories of depressed mood from adolescence to early adulthood, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2008, nr 76.
 
5.
Gallo L.C., Mathews K.A., Understanding the association between socioeconomic status and physical health: do negative emotions play a role?, „Psychological Bulletin” 2003, nr 129.
 
6.
Glasscock D.J., Andersen J.H., Labriola M., Rasmussen K., Hansen C.D., Can negative live events and coping style help explain socioeconomic differences in perceived stress among adolescents? A cross-sectional study based on the West Jutland cohort study, „BMC Public Health” 2013, nr 13.
 
7.
Jackson B., Goodman E., Low social status markers: do they predict depressive symptoms in adolescence?, „Race and Social Problems” 2011, nr 3.
 
8.
Karmolińska E., Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Poznań – Leszno 2009.
 
9.
Petersen A.C., Compas B.E., Brooks-Gunn J., Stemmler M., Ey S., Grant K.E., Depression in adolescence, „American Psychologist” 1993, nr 48.
 
10.
Radziwiłłowicz W., Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
11.
Rutter M., Quinton M., Parental psychiatric disorder: effects on children, „Psychological Medicine” 1984, nr 14.
 
12.
Santiago C.D.C., Wadsworth M.E., Stump J., Socioeconomic status, neighborhood disadvantage, and poverty-related stress: prospective effects on psychological syndromes among diverse low-income families, „Journal of Economic Psychology” 2011, nr 32.
 
13.
Sęk H., Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych – zagadnienia podstawowe, [w:] Tenże (red.), Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2001.
 
14.
Siefert K., Bowman P.J., Heflin C.M., Danziger S., Williams D.R., Social and environmental predictors of maternal depression in current and recent welfare recipients, „American Journal of Orthopsychiatry” 2000, nr 70.
 
15.
Trzęsowska-Greszta E., Depresja wieku dorastania: zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci, Wydawnictwo „Academica”, Warszawa 2006.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top