Różnorodność metod i technik wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w poradnictwie rodzinnym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-10-2023
 
 
Data akceptacji: 07-12-2023
 
 
Data publikacji online: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Maja Sonia Piotrowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527, Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):255-269
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel / przedmiot: Tematyka artykułu dotyczy szeroko rozumianego poradnictwa rodzinnego rozumianego jako forma wsparcia małżeństwa i rodziny ze szczególnym uwzględnieniem opisu różnorodności metod i technik wykorzystywanych przez doradcę w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w ramach procesu poradniczego. Metody i/lub materiały: Analizie teoretycznej poddano ważne z punktu widzenia poradnictwa rodzinnego zagadnienia, takie jak: charakterystyka kondycji rodziny współczesnej, istota poradnictwa rodzinnego, jego działy i zadania pełnione względem jednostki i rodziny; charakterystyka doradcy rodzinnego (niezbędnych cech i umiejętności) oraz relacji pomocowej, która przez licznych badaczy i terapeutów uznawana jest za najważniejszy czynnik leczący. W tekście znajdziemy również przegląd metod i technik stosowanych przez doradcę w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ramach poradnictwa rodzinnego. W prezentowanym tekście zwrócono szczególną uwagę na walory płynące zarówno z zastosowania podstawowych technik wykorzystywanych w diagnostyce rodziny, jak: wywiad, obserwacja, genogram, ekogram, jak i technik wspomagających rozmowę, wzajemne zrozumienie i relację między klientem a doradcą. Dokładnie przeanalizowano różne rodzaje pytań stosowanych w poradnictwie rodzinnym oraz zwrócono uwagę na potrzebę wykorzystywania metod kreatywnych w pracy z rodzinami. Wyniki i/lub wnioski: Ta zaprezentowana w artykule różnorodność metod i technik, z których w swojej pracy może czerpać doradca rodzinny, nie przyniesie wymiernej korzyści, jeżeli będzie stosowana bez świadomości celu i refleksyjnego namysłu doradcy oraz empatycznego podążania za klientem.
 
REFERENCJE (25)
1.
Chrząstowski, S. (2014). Nie tylko schemat: Praktyka systemowej terapii rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. Fundacja Altkom Akademia.
 
2.
Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka.
 
3.
De Jong, P., Berg, I. K. (2007). Rozmowy o rozwiązaniach: Podręcznik. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
4.
Gordon, T. (1998). Wychowanie bez porażek w praktyce: Jak rozwiązywać konflikty z dziećmi. Warszawa: Pax.
 
5.
Gójska, A., Huryn, V. (2007). Mediacja w rozwiazywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
6.
Hartman, A. (1995). Diagrammatic assessment of family relationships [Diagramowa ocena relacji rodzinnych]. Family in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 76(2), 112–122. DOI: 10.1177/104438949507600207.
 
7.
Heaton, J.A. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
8.
Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna: Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
9.
Jelonkiewicz, I. (2015). Poradnictwo rodzinne. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo psychologiczne (ss. 228–257). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Kargulowa, A. (2010). O teorii i praktyce poradnictwa: Odmiany poradoznawczego dyskursu: Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Kargulowa, A. (2016). Trzydzieści pięć lat poradoznawstwa: Zmiany w postrzeganiu poradnictwa rodzinnego. W: E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska (red.), Zasoby rodziny: Wychowanie, poradnictwo, praca socjalna (ss. 22–46). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
12.
Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Kołbik, I. (1999). Wywiad rodzinny z użyciem genogramu. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (ss. 97–109). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
13.
Kowalczyk, D. (2005). Poradnie rodzinne. W: J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej (ss. 152–163). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
14.
Kubitsky, J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
15.
Ławniczak, D., Marszałkowska, M., Mierzejewska, B., Polczyk, D., Zeller, L., Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziećmi. Standardy w pomocy. Pobrane 11.12.2023 z: ttps://wrzos.org.pl/download/Zalacznik_8.pdf.
 
16.
McGoldric, M., Gerson, R., Shellenberger, S., (2007). Genogramy: Rozpoznanie i interwencja. Warszawa: Zysk i S-ka.
 
17.
McPhatter, A.R. (1991). Assessment revisited: A comprehensive approche to anderstanding family dynamics [Ponowna ocena: kompleksowe podejście do zrozumienia dynamiki rodziny]. Families in Society, 72(1), 11–22.
 
18.
Peavy, R.V. (2014). Poradnictwo socjodynamiczne: Praktyczne podejście do nadawania znaczeń. Bielsko-Biała: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.
 
19.
Rogers, C.R. (1991). Terapia nastawiona na klienta: Grupy spotkaniowe. Wrocław: Thesaurus Press: Juniorzy Gospodarki.
 
20.
Sujak, E. (1995). Poradnictwo małżeńskie i rodzinne: Książka dla doradców i duszpasterzy. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 
21.
Szczepkowski, J. (2007). Terapia młodzieży z problemem narkotykowym: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
22.
Szczepkowski J. (2010). Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
23.
Szumigraj, M. (2016). Kompetencje doradcy w autopercepcji studentów. Dyskursy Młodych Andragogów, 17, 141–155.
 
24.
Szymczyk, L. (2016). Poradnictwo rodzinne jako forma wsparcia małżeństwa i rodziny. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 183–197.
 
25.
Wojtasik, B. (2011). Podstawy poradnictwa kariery: Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top